AL MEMBROJ DE TUTMONDA ĴURNALISTA ESPERANTISTA ASOCIO

Karaj gekolegoj, montru vian vivecon!

Kiel rilatas vi kaj TEĴA, kiel sentas vi esti en TEĴA? Ĉu TEĴA progresas dank` al vi? Estas iom filozofiaj demandoj por iama pripenso. Nun ni, tamen, statistiku. En nia Asocio nun membras 131esperantistoj el 5 kontinentoj kaj 41 landoj (la stato ve senprogresas – dezirindas kresko kaj nombre kaj laŭlande). Laŭlande la Asocion konsistigas:
Argentino – 1, Aŭstralio – 2, Aŭstrio – 1, Belgio – 2, Brazilo – 3, Britio – 2, Bulgario – 2, Ĉekio – 1, Ĉinio – 4, Danio – 4, Estonio – 1, Filipinio – 1, Finnlando – 2, Francio – 4, Ganao – 1, Germanio – 11, Hinda Unio – 1, Hispanio – 2, Hungario – 4, Irano – 2, Italio – 2, Japanio – 2, Kroatio – 5, Kubo – 1, Latvio – 3, Litovio – 14, Luksenburgio – 2, Meksikio – 1, Nederlando – 3, Nepalo – 1, Norvegio – 1, Pakistano – 1, Pollando – 16, Ruslando – 10, Serbio – 3, Slovakio – 2, Svedio – 6, Svislando – 1, Tajvano – 1, Ukrainio – 3, Usono – 3.

Laŭ la paragrafo 4.3.3 de la Statuto membroj de TEĴA devas pagi difinitan membrokotizon. Fakte, la membreco longe estis senkotiza. La membrokunveno de TEĴA, okazinta dum la UK-98 en Reykjavik (Islando), enkondukis la kotizojn: por ordinaraj membroj - 15 (dekkvin) eŭroj por tri jaroj ekde 2013, por dumvivaj membroj - 99 (naŭdeknaŭ) eŭroj. Ni jam havas tri dumvivajn membrojn, ili estas: Walter Klag (Aŭstrio), Bengt Nordlöf (Svedio) kaj Roland Rorsaertl (Belgio)! Nur apenaŭ deko de niaj membroj kvitiĝis pri la membrokotizo malgraŭ la anonco pri la decido en nia retpaĝo www. tejha.org. Mi memorigas, ke pagi la kotizon eblas al nia UEA konto ttmj-f (kun la indiko – membrokotizo). Samtempe, ĉiu informu min pri la pago. Eblas ĝiri la monon ankaŭ al nia banka konto, kiun mi indikus al interesitoj aparte. Kaj ankoraŭ – dezirantoj posedi oficialan ĵurnalistan membrokarton devas sin turni al mi (same tiuj, kiuj kavas memrokarton kaj deziras ricevi validan glumarkon). Kaj fine – vizitadu nian retpaĝon www.tejha.org kaj kontribuu ĝin!

La Rejkjavika membrokunveno decidis, ke la mandato de la estraro, kiu baldaŭ finiĝos, estu plilongigita ĝis la jaro 2015 inkluzive. Sekve, la agoraporto kaj elekto de nova TEJA estraro okazos ne dum la Bonaera UK, sed dum la jubilea UK-100 en Francio. Tamen priparolo de la agado eblas ankaŭ en Bonaero – des pli, ke kunvenoj en kiuj partoprenas minimume 10 esperantistoj ĵurnalistoj el minimume 5 landoj (kaj unu el ili estas membro de nuna aŭ de antaŭa TEĴA estraro) estas decidopovaj! Laŭ la reppaĝo www.uea.org en UK-2014 intencas partopreni 15 esperantisto-ĵurnalistoj el 15 landoj. Fakte, la nombro sufiĉa por efektivigi membrokunvenon de TEĴA. Tamen, la kunveno ne estas antaŭvidata. Tial mi proponas al tiuj, kiuj ŝatus interŝanĝi opiniojn pri ĵurnalistaj temoj - anticipe kontaktu pri via vidalvida renkontiĝo kun Prezidanto de TEĴA Audrys Antanaitis (Litovio, audrys.antanaitis@inbox.lt ). Li ja decidiĝis pri sia veno al Argentino kaj la ĉeesto en UK. Laŭ mi, la plej taŭga renkontiĝa tempo estus la tagmezo de la 29-a de julio (marde). En iu apudkongresa kafejo.
Ĉar la membroj de nia Asocio devas koni nian Prezidanton ne nur laŭfamilinome, sed ankaŭ vizaĝe, mi aldonas aktualan foton de TEĴA prezidanto A.Antanaitis.

Amike kaj kolege,
Vytautas Šilas, ĝenerala sekretario de TEĴA, vilnastelo@yahoo.lt; +370 611 75500; Vilno, Litovio

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA