ANTAŬKONGRESAJ RIMARKOJ

Du gravajn jubileojn markas la jaro 2015. Daŭras la 60-jaro de la ŝancodona Montevidea Rezolucio. Somere kunvenos jam la 100-a Universala Kongreso! Gratulon kaj bonvenon al ĉiuj membroj de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio!
Dum la kongresado okazos Ĝenerala membrokunveno de nia Asocio, kiu elektros novan promesodonan Estraron de la Asocio. Kelkaj dantenoj: en TEĴA nun membras 137 ĵurnalistoj el 41 landoj; la kongreson aliĝis 43 gekolegoj el 21 landoj. Kai ankoraŭ. TEĴA jam havas 8 dumvivajn membrojn!
Estu kelkaj vortoj pri la membrokotizo. La dumvivaj membroj pagas unufoje la sumon je 99 € (fakte 100). Ni jam havas OK dumvivajn membrojn! La kotizo por la ordinaraj membroj estas nur 15 € (por trijara kadenco!). Ho ve, ne tre multaj enlistaj membroj pagis tiun kotizon. Bona okazo por kvitiĝi estos la Kongreso. Ceteraj povas ĝiri la kotizosumon al nia konto ĉe UEA: ttmj-f , la cela enskribo – kotizo TEJxA.
Uzante la okazon, mi memorigas, ke de nun aparta pago por la plasta membrokarto jam forestas. Ĉiu paginto de la membrokotizo la membrokarton por si povas elektronpoŝte mendi ĉe mi (aldonu vian portretan foton ne malpli ol 0,2 Mb ampleksan kaj precizigu la poŝtan adreson laŭ kiu mi forsendu la pretan karton). Cetere, al la kongresanoj mi povos disdoni la kartojn dumkongrese.
Kaj ankoraŭ – inter ĵurnalistoj (ne nur profesiaj, sed ankaŭ amatoraj) varbu novajn membrojn por TEĴA! Niaj vicoj devas kreski!Bonfarton!
Vytautas Šilas, ĝenerala sekretario de TEĴA, Vilno, LitovioP.S. Ne ĉiujn membrojn de TEĴA atingas niaj leteroj. La kaŭzo ne estas klara. Eble ŝanĝiĝis adreso de elektrona poŝto, eble iu membro eĉ pasis for... Mi estus danka, se iu el vi povus sciigi min pri jenaj gekolegoj:
F.Ampomah Badu (Aŭstralio), D.Draper (Norvegio), E.Nascimento (Brazilo) J.Sugue (Filipinio), D.Grgat (Kroatio), R.Miloševič (Kroatio), M.Gonzalez (Kubo), S.Sobanska (Germanio), G.Uittenborgaard (Nederlando). V.Š.

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA