Cirkulero al membroj de TEĴA

Karaj gekolegoj,

La 30-an de julio, dum la Bjalistoka UK, okazis kunveno de la ĉeestantoj TEĴA-anoj. La partoprenon registris 23 personoj ĉeeste (la kongreson partoprenis je kelkaj pli multe!) kaj unu foreste. Kelkaj ĵurnalistoj dumkunvene foriris. Grandan tempoparton de 1,5-hora kunsido okupis enmanigo de membrokartoj al la ĉeestantaj membroj kaj parolado de la estraranoj. Mi esperas, ke vi jam vizitis la retpaĝon www.tejha.org kaj tie aŭskultis la registritan kunvenon. Kritika raporto pri la kunveno aperis en la kongresa kuriero Bonhumora Zamenhofano n-ro 7 (elŝutebla en retejo de UEA). Mi transiru al faritaj decidoj, kiuj pro foresto de kvorumo, ja havis rekomendan karakteron.

1.Ĝen. sekretario de TEĴA proponis konsideri, ke de nun TEĴA ne plu estu faka organizaĵo de UEA, sed faka organizaĵo kunlaboranta kun UEA. La propono estis subtenita senvoĉdone.
2.La estraro proponis ankoraŭ ne enkonduki iun aliĝan kaj jaran membrokotizon, sed bonvenigus libervolajn monsubtenojn, kiujn eblas direkti al TEĴA konto ĉe UEA: ttmj-f (kun indiko “donaco al TEĴA”). Cetere, la nun havata mono devus sufiĉi por modera agado ankoraŭ dum du jaroj.
3.Foresta membro el Vilno s-ino A.Zalyte proponis, ke en la titolo de nia Etika kodo (kompilita laŭ germana ĵurnalista kodo) figuru siglo TEĴA, en iu punkto vortoj pri esperantista solidareco k.t.p. La kunsido (kun unu sindeteno) malaprobis ŝanĝojn en la Etika kodo.
4.La kunveno unuanime kaj sendiskute reagis al propono sendi leteron al gvidanto de Pola Radio kun intstigo plioftigi elsendojn en Esperanto (la estraro ellaboris necesan tekston kaj post kelkaj tagoj, kiam revenos al Vilno nia prezidanto, ĝi iros al Varsovio).
5.La kunveno esprimis sian pozicion pri litova Leĝo pri prevento de neplenaĝuloj kontraŭ influo de negativa informavo (pri tio legu sube):

Debatojn elvokis la propono de prezidanto A.Antanaitis kaj viveprezidanto K.Kniivila reagi al akcepto de litova Leĝo. La leĝo estas nova varianto de la leĝo akceptita en 2002. Ĝi same kiel la antaŭa celis „gardi neplenaĝulojn kontraŭ publika informado, kiu faras negativan infulon al ilia fizika, spirita kaj morala evoluo (temas, ekzemple, pri prezento de fizika aŭ morala perforto, pozitiva prezento de uzado de narkotikaĵoj, pri instigado de diskriminacio pro nacio, raso, religio aŭ seksa orientiĝo). En la nova leĝo oni pli detale reglamentis liston de negativaĵoj. Eniris ĝin informado, kiu akcesas partoprenon de neplenaĝuloj en hazardludoj, vekas ĉe ili timon aŭ teruron, uzadon de blasfemaj vortoj. Laŭ ĉi tiu leĝo al la negativa informado oni atribuis ankaŭ agitadon por intimaj samseksaj rilatoj, agitado por netradicia familio. Ĝuste la lasto indignigis gejojn, kiuj eksterlande faris la troigan bruon. Ne, ne pri demonstrado de gejeco, sed pri tio, ke troa laŭ la leĝo limigo de tio, kion oni povus konsideri teruraĵo povas en Litovio malpermesi rakontadon de Andersenaj fabeloj ... La leĝo estis akceptita de la parlamento (67 voĉoj por, 3 kontraŭ, 4 sindetenoj) kaj ekvalidos ekde la 1-a de januaro 2010. Post veno al Svedio kaj tiea “atako” de ĵurnalistoj, la nova prezidentino promesis fondi komisionon, kiu proponu al la parlamento pli bone pripensitan tekston de la leĝo. A.Antanaitis kaj K.Kniivila, argumentante, ke la nova leĝo limigas liberon de informado proponis rezolucion, laŭ kiu TEĴA bonvenigu la decidon de Litova Prezidentino pri la komisiono. Estraranoj Alerksandro Korĵenkov kaj Vytaŭtas Ŝilas proponis entute rifuzi la reagon. Por la bonveniga reago estis 11 kunsidantoj, kontraŭ 8.
TEĴA en la momento de la kunsido havis 110, nun 111 membrojn. Sekve la kvorumon faras 56 membroj. Dumkunvene mi anoncis, ke pri akceptitaj decidoj okazos ankaŭ foresta voĉdonado. Mi, do, esperas pri ricevo de viaj opinioj ĝis la 1-a de septembro 2009).
Esprimu vian pozicion voĉdonante pri la decidoj. Vi povas indiki nur vicnumeron de la decido kaj vian“por”, “kontraŭ” aŭ “sindeteno”. Do:
1.TEĴA – memstara organizaĵo kunlaboranta kun UEA;
2.Ni dume ne enkonduku kotizojn;
3.Ne ŝanĝi ekzistantan Etikan kodon;
4.Sendi bonvenigan leteron al Litova Prezidentino pri establo de leĝredakta komisiono de la preventa leĝo.

ATENTON!

Plastikaj mebrokartoj estis enmanigitaj dum la UK, aŭ senditaj perpoŝte jam al 36 membroj. Mi invitas al ceteraj mendi ĉe mi siajn kartoj. La pagon, 10 € vi povas sendi al nia banka konto (la datenoj estas en nia retejo) aŭ al nia UEA konto ttmj-f (kun indiko por membrokarto).

Fartu ĉiuj bone!

Vytautas Ŝilas, ĝenerala sekretario de TEĴA
La 8-an de aŭgusto 2009, Vilno

Komentoj

Ĉe punkto 1, ke TEĴA “ne estu aliĝinta faka asocio sed kunlaboranta”, diskuto ne necesas, ĉar TEĴA ekde 1948 estas ĝuste _kunlaboranta_ faka asocio. Tiu statuso laŭ mia kompreno neniam estis ŝanĝita.

Rilate mian proponon pri rezolucio, la teksto en la cirkulero de Vytautas estas klare partia. La membroj tial sciu, ke Vytautas forte kontraŭas mian proponon de rezolucio, dum subtenas ĝin la prezidanto de nia asocio, Audrys Antanaitis.

Legu pli pri la kunsido en la retejo de TEĴA, kaj la tekston de la proponita rezolucio ĉi tie.

Miajn argumentojn por la rezolucio mi klarigis en la retejo de TEĴA pli frue.

(La fina teksto de la proponita rezolucio post konsultiĝo kun Audrys Antanaitis iĝis pli pozitiva kaj konstrua.)

Mi insiste petas, ke subtenantoj de la rezolucio klare diru sian opinion. Laboro por la libereco de la gazetaro devas esti en la centro de la agado de ajna ĵurnalista organizaĵo, ankaŭ esperantista.

Sincere,

Kalle Kniivilä
vicprezidanto de TEĴA

Ĉu pri punkto 3 troveblas pli eksplicita prezento ol

“Foresta membro el Vilno s-ino A.Zalyte proponis, ke en la titolo de nia Etika kodo (kompilita laŭ germana ĵurnalista kodo) figuru siglo TEĴA, en iu punkto vortoj pri esperantista solidareco k.t.p.”

?

Eble mi nur maltrafis tian prezenton

amike
István Ertl

1. Mi ne eksentis diferencon inter “Retpoŝtadreso” kaj “Retadreso”.
2. Se okazas iu miso en “Lasi respondon” mi proponas ne viŝii tutan informon – nur la eraran.
3. Pri la voĉdonado: 1, 2, 4 – por, la 3 – sindeteno

Pri punkto 4 mi voĉdonas “por”.
Pri ceteraj punktoj “sindeteno”.

Pri punkto 4 mi cetere volas komenti, ke al mi persone impresas tre ĝene kaj hontige, ke entute povas ekesti malakordo pri ĝi en “ĵurnalista” asocio kun ajnaj pretendoj pri seriozeco.

Kalle Kniivilä skribis:

“Rilate mian proponon pri rezolucio, la teksto en la cirkulero de Vytautas estas klare partia.”

Ĉu pli partia ol via teksto “TEĴA rezolucias por libera gazetaro” aperigita en la retejo sen eksplicita noto, ke tio estas VIA privata opinio?

Kalle Kniivilä: “La membroj tial sciu, ke Vytautas forte kontraŭas mian proponon de rezolucio, dum subtenas ĝin la prezidanto de nia asocio, Audrys Antanaitis.”

La membroj ankaŭ sciu, ke dum antaŭa pridiskuto en la estrara listo ne nur Audrys Antanaitis, sed ankaŭ du pliaj estraranoj (Mariana Evlogieva kaj Aleksandro Korĵenkov) kontraŭis la proponon. Du sindetenis. Do nur 2 el 7 poris. Malgraŭ tio, Kalle Kniivilä prezentis la proponon al la kunveno.

Kalle Kniivilä: “Miajn argumentojn por la rezolucio mi klarigis en la retejo de TEĴA pli frue.”

Bonvolu klare indiki, ke temas pri VIA pozicio, kiam vi publikigas en la retejo de TEĴA ion, pri kio ne estas unuanima konsento. Sen indiko de via nomo vi manipuladas la membrojn kredi, ke tio estas pozicio de la tuta estraro aŭ de TEĴA ĝenerale. Kaj evidente ĝuste en tiu situacio estas nek unuanimeco, nek interkonsento!

Kalle Kniivilä: “Mi insiste petas, ke subtenantoj de la rezolucio klare diru sian opinion.”

Ĉu do nesubtenantoj ne rajtu diri sian opinion? Ĉu entute indis, ke mi – tiam kaj ankoraŭ grave malsana – malŝparis miajn fortojn kaj tempon por diskuti en la estrara listo? Evidente jes, se tiel facilas kaŝi opiniojn de malsamopiniantoj!

Kalle Kniivilä: “Laboro por la libereco de la gazetaro devas esti en la centro de la agado de ajna ĵurnalista organizaĵo, ankaŭ esperantista.”

Eble – eĉ certe! – mi ne estas senpartia, ĉar mi laboras en porinfana redakcio kaj daŭre havas kontaktojn kun neplenaĝuloj. Sed ĉu mi estas tro naiva kredante, ke krom ĵurnalistoj kaj gejoj ankaŭ INFANOJ havas homajn rajtojn???

Aldone mi nepre klarigu:

Mi neniel volas malrespekti la rajtojn de samseksamantoj. Se la leĝo insistus, ke oni nur negative parolu pri samseksa amo, mi certe protestus. Mi neniel akceptus, ke negativa informado ĝenu samseksamajn junulojn kaj igu ilin honti kaj kaŝi siajn inklinojn.

Fakte en la leĝo eksplicite temas pri ne pri informado, sed pri “agitado” por samseksa amo – kaj tion mi nepre konsideras malaprobinda. Ne plaĉas al mi, se infanoj demandas en la forumo de nia programo ĉu ili estas malmodernaj, konservativaj, eĉ nenormalaj, se ili neniam havis intiman rilaton kun persono de la sama sekso! Ne plaĉas al mi, se kelkfoje tage de la televida ekrano iu laŭte kriaĉas pri la supereco de gejoj aŭ pri tio, ke ĉiuj estas samseksamaj, sed kaŝas tion. Min – maturan plenaĝulon – tion eventuale iomete ĝenas, sed la efiko al juna psiko povas esti fatala.

Do mi nepre deziris havi pli da certeco pri kio fakte temas en la leĝo. Ne sufiĉas al mi, ke Kalle Kniivilä (okulfrape partie) prezentas iujn punktojn el la leĝo, estante mem nek juristo, nek denaska parolanto de la litova.

Mi klare esprimis mian opinion: tiun ĉi punkton oni prezentu al la kunveno nur se litova juristo (ekz. Povilas Jegorovas) pretas klarigi la tiklajn punktojn en la leĝo kaj proponi adekvatan vortigon de eventuala rezolucio. (Mia opinio estis neglektita en la estrara listo, do mi sentis min devigata ripeti ĝin tie ĉi.)

Do mi voĉdonas tutklare KONTRAŬ punkto 4.

Pri 1 kaj 2 – POR.

Pri 3 – sindeteno.

Pri 1 – POR (sed mi ne komprenas kiun sencon havas voĉdoni pri tio)
Pri 2 – POR
Pri 3 – POR
Pri 4 – POR

amike
István Ertl

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA