Cirkulero al la membroj de TEĴA

Karaj gekolegoj, esperantistaj ĵurnalistoj, kiel flugas la tempo! Pasas jam la 3-jara oficperiodo de la nuna estraro de TEĴA! Venas la tempo por la retrorigardo kaj por la antaŭeniro. Estis la Roterdama UK, dum kies TEĴA-kunveno estis konfirmita la nuna konsisto de la estraro:

Prezidanto:
Audrys ANTANAITIS (Litovio)

Vicprezidanto:
Kalle KNIIVILÄ (Svedio)

Ĝenerala sekretario:
Vytautas ŠILAS (Litovio)

Estraranoj:
Mariana EVLOGIEVA (Bulgara Respubliko)
Aleksander KORĴENKOV (Rusa Federacio)
Gabriela KOSIARSKA (Pollando)
Dieter ROOKE (Svislando).

En 2009 sekvis la Bjalistoka UK dum kiu okazis malonga vica ĝenerala kunveno de TEĴA-anoj. Nun venas la tempo por duhora Elekta ĝenerala kunveno. ĝin ni okazigos dum la Kopenhaga UK, la 25-an de julio (lundan posttagmezon). Dum la unua horo vi aŭdos raportojn de la estraranoj (la forestontoj – prezentos la skribajn), taksos agadon de la estraro, proponos kandidatojn por la nova estraro kaj balotos por viaj kandidatoj. Dum la dua horo vi konatiĝos kun la nova estraro, akceptos decidon pri membrokotizo (oni proponas porjaran kotizon 10 €) kaj pridiskutos ontan agadon. Vi ricevos eblecon kurte informi pri aktivecoj de esperantistaj ĵurnalistoj en via(j) lando(j) – jen, ekzemple, en majo 2011 litovaj esperantistoj okazigis jam la kvaran tendaron-seminarion por siaj ĵurnalistaj gekolegoj. Se estos proponoj (apenaŭ) pri amendoj por la Statuto ni decidos ankaŭ pri tiuj. Probable, post la kunveno, la partoprenintoj fotiĝos kun la nova estraro.

La tri jaroj de revivigita TEĴA estis gravaj el organiza vidpunkto. TEĴA estis jure registrita en Litovio (kun sidejo en Vilno) kiel internacia unuiĝo de profesiaj kaj amatoraj esperantistoj ĵurnalistoj. Estis starigita la celo – servi al profesiaj kaj amatoraj ĵurnalistoj kaj internacie reprezenti iliajn interesojn. TEĴA starigis adekvatan Statuton laŭ kiu ĝi rajtas kaj povas agi en tre multaj sferoj (por realigo de agoeblecoj mankas nur aktiveco de la membraro kaj pli granda monhavo). TEĴA ekhavis oficialajn emblemon, sigelon, bankan konton. ĝi estas unu el nemultaj organizaĵoj, kunlaborantaj kun UEA, kiu havas foj-foje renovigatan, prizorgatan de Kalle Kniivila, retejon www.tejha.org (vizitu ĝin, kontribuu al ĝi!). Estis ellaborita plastika Membrokarto de TEĴA-ano. ĉiu membro rajtas ricevi ĝin.

Ho ve, nur iom malpli ol duono de nia membraro mendis kaj ekposedis diversokaze uzeblan membrokarton de TEĴA. Ni uzas la okazon por inviti: mendu (ĉe ĝenerala sekretario, litovastelo@takas.lt) kaj ricevu en UK (persone aŭ per rajtigita samlandano) Dŭ perpoŝte (laŭ via prefero) la karton ankaŭ vi, se vi ĝis nun ne posedas ĝin. Cetere, la karto enhavas jenajn individualaĵojn: individuan kaj familian nomojn, naskiĝdaton, landonomon (nacilingve kaj en Esperanto) kaj portretan foton (tiu estu ne malpli granda ol 800x900 dimensie kaj ne malpli ol 0,4 Mb amplekse, en JPG). Por la karto enpagu 10 € al nia UEA-konto: “ttmj-f” kun nepra indiko “por membrokarto” aŭ avize postpagu la karton dum la UK mem. Cetere, ni antaŭmendis la tablon en la Movada foiro – la membrokartan aferon vi povos solvi tie.

TEĴA, nia esperantista ĵurnalista rondo, jam kunigas 113 ĵurnalistojn el 38 landoj (la liston vidu sube!). Al la 96-a UK de Esperanto en Kopenhago tamen aliĝis nur 40teĵaanoj (el 25 landoj), eĉ ne duono de la membraro do. Nia statuto ne indikas kiom da partoprenantoj faras kvorumon (tradicie -1/2 aŭ 2/3). Por ke decidoj de la ĝeneralaj kunvenoj estu tuj validaj, ni proponas akcepti la Karigon al la Statuto, ke nian kvorumon faras ajna mombro de venintaj membroj, kondiĉe ke ili reprezentas minimume 5 landojn kaj ke unu el partoprenantoj nepre estas estrarano de TEĴA (via opinio pri tio?). Ni ankaŭ atentigas vin ke la membroj nepovantaj veni kongresen, laŭ la Statuto, povas skribe rajtigi aliajn membrojn reprezenti ilin dum la kunveno. Krome, ĉar la kunveno estos aperta, vi povas peti iun ajn vian samlandanon ĉeesti ĝin (sen voĉdona kaj elpaŝa rajto!) por tiu poste informu vin.

Ĉar ni ne estas certaj pri tio ke ĉiuj antaŭe de vi anoncitaj viaj e-adresoj validas, al tiuj, kiuj dum tri jaroj neniam reeĥis al niaj e-leteroj kaj ankaŭ nun ne indikos ricevon de la letero, al tiuj ni devigite sendos la paperan cirkuleron – tradicipoŝte. ĝis la revido en Kopenhago aŭ dum aliaj E-aranĝoj!

Audrys Antanaitis
prezidanto de TEĴA, audrys@ziniur.lt

Vytautas Šilas
ĝenerala sekretario de TEĴA, litovastelo@takas.lt

-

TEĴA kunigas jenajn 113 E-ĵurnalistojn el 38 landoj de la mondo:

F.Ampomah Badu, D.Broadribb (Aŭstralio); W.Klag (Aŭstrio), R.Rotsaert (Belgio); E.Nascimento, E.Cid (Brazilo); J.Gubbins, P.Gubbins (Britio); M.Evlogieva, V.Mitev (Bulgario); P.Chrdle (ĉekio); J.Li, W.Ruixiang, Z.Peng (Ĉinio); B.Chatterjee, J.Larsen, H.Rosen, I.Schrøder (Danio); A.Kaljusaar (Estonio); J.Ahomäki, J.Pietiläinen (Finlando); M.Juy, Ch.Lavarenne, V.Lutermano (Francio); P.Hauser, P.Kühnel, Y.Lazian, A.Lewanderska-Quedenau, L.Rolshoven, F.Rösler, R. Rösler-Buckel, B.Westerhoff (Germanio); A.Rao (Hinda Unio); T.Grau, J.Heras Jiménez, L.Pèrez (Hispanio); A Pasztor, L.Szilvási, L.Szöke (Hungario); A.Manduhi, M.Torabi (Irano); R.Corsetti, E.Tarracchini (Italio); S.Yamasaki (Japanio); D.Grgat, V.Jurković, R.Milošević J.Pleadin, T.Radić (Kroatio); M.González (Kubo); A.Bušs, B.Rozenfelde, M.Želve (Latvio); A.Antanaitis, J.Antanaitienơ, J.Bartaškienẹ, D.Choj, V.Čojienẹ, A.Piliponis, D.Statkuvienẹ, L.Stražnickas, V.Šilas, V.Valuckienẹ, A.Žalyte (Litovio); I. Ertl, C.Nourmont (Luksenburgio); G.Macias (Meksiko); H.Adriaanse, G.Uittenbogaard (Nederlando); R.Manandhar (Nepalo); D.Draper (Norvegio); S.Mian (Pakistano); Cz.Baranowski, I.Bobrzak, T.Chmelik, L.Gierko, M.Jaskot, E.Karczewska, G.Kosiarska, K.Leja, B.Pietrzak, M.Zdankowski, L.Żebrowski (Pollando); V.Ivanov, A.Junusov, A.Korĵenkov, V.Minin, A.Peĉonkin, A.Sidorov, D.Ŝevĉenko (Ruslando); D.Jančić, Z.Martinov (Serbio); S.Marček (Slovakio); P.Fritzon, G.Gällmo, K.Hansen, K.Kniivilä, L.Nordenstorm, B.Nordlöf (Svedio); A.Kuenzli, D.Rooke (Svislando); M.Kheirkhah (Tajvano); M.Lineckij, E.Slovaĉevskaja (Ukrainio); J.Brozovsky, H.Firooznia (Usono).

P.S. Ho ve, estas aliĝintaj al TEĴA neniuj ĵurnalistoj el Israelo, Kanado, Korea Respubliko, Slovenio, Vjetnamio (kvankam tie esperantistoj ĵurnalistoj ekzistas), nur unu ĵurnalisto aliĝis el Japanio.

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA