Gekolegoj, ek al Kopenhaga UK!

TEĴA, nia esperantista ĵurnalista rondo, kunigas 111 membrojn (el 38 landoj). Al la 96-a Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago jam aliĝis 38 teĵaanoj (el 25 landoj). Nia raporta-elekta membrokunveno okazos la 25-an de julio (lundan posttag-mezon). Mi atentigas ke la membroj, nepovantaj veni kongresen, povas laŭ la Statuto skribe rajtigi aliajn membrojn reprezenti ilin dum la kunveno. La tagordo enhavos raportojn de la estraranoj, elekton de novaj estraranoj, pridiskuton de onta agado, decidon pri membrokotizo, probable ankaŭ amendojn por la Statuto. Cetere, Audrys Antanaitis, la prezidanto de TEĴA, intencas ĉi aŭtune okazigi en Litovio internacian ĵurnalistan konferencon pri la temo “Toleremo kaj ksenofobio” kaj kongrese pri ĝi informos detale al vi. Konkretan tagordon de nia kunveno vi pogrupe ricevos elektonpoŝte en junio. Ĝin ni publikigos ankaŭ en nia retejo www.teĵa.org
Ĉar mi ne estas certa pri tio ke ĉiuj de vi antaŭe anoncitaj viaj e-adresoj validas, nepre e-notu la ricevon de ĉi tiu letero. Al senreeĥuloj mi devos sendi (junie) paperajn leterojn (kromaj klopodoj kaj elspezoj).

Nur iom malpli ol duono de niaj membroj jam posedas solidajn plastikajn memb-rokartojn de TEĴA. La karto ne nur indikas la membrecon, sed estas uzebla por ĵurnalistaj akreditiĝoj, por senpaga aŭ rabata vizito de muzeoj ktp. Mi uzas la okazon inviti: mendu kaj ricevu la karton ankaŭ vi, se vi ĝis nun ne posedas ĝin. La karto enhavas jenajn individualaĵojn: individuan kaj familian nomojn, naskiĝdaton, landonomon (nacilingve kaj en Esperanto) kaj portretan foton de la membro. La karton vi antaŭmendu elektronpoŝte ĉe mi kaj enpagu 10 Eurojn al nia UEA-konto: ttmj-f kun nepra indiko “por membrokarto” (interkonsentinte kun mi oni povas pripagi la karton dum la UK). Antaŭmendante la kar-ton kunsendu al mi ankaŭ vian portretan foton (en JPG). La produktitaj kartoj estas rice-votaj en UK aŭ perpoŝte (laŭ via prefero).

Fartu vi ĉiuj bone!

Vytautas Ŝilas
ĝenerala sekretario de TEĴA

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA