HAVU MEMBROKARTON

Karaj membroj de TEĴA,
mi jam sendis mesaĝon por kontroli la validecon de la retadresoj. Mi dankas al ĉiuj, kiuj respondis - aú ne respondis, ĉar la retadreso validas.
Nun sekvas alia grava parto de la aktualigo de la datumbazo. Bonvolu legi la alvokon de nia Ĝenerala Sekretario Vytautas Šilas (je la fino) kaj poste respondi al la sube skribitaj demandoj. Mi jam metis respondojn eblajn. Bonvolu forigi la nevalidajn respondojn kaj resendi tiun leteron al mi, Alfred Schubert, prezidanto de TEĴA.
Koran dankon pro via respondo.
Alfred Schubert
prezidanto de TEĴA

La membrokarto estonte estas nura legitimilo, kiu montras vian membrecon en TEĴA - ĉu vi jam havas membrokarton?

Elektu respondon:
a) ne
b) jes

sekva respondo se ne:
aa) Mi mendas la karton post pago de 15 eúrojn al la UEA-konto ttmj-f (detalojn vidu sube). Mi ripetos la pagon post tri jaroj, por denove ricevi la glumarkon, kiu montras la validecon de la karto.
ab) alia respondo: ..........

sekva respondo se jes:
ba) Mia karto validas ĝis la jaro ... (skribu la jaron). Fine de tiu jaro mi pagos 15 eúrojn por daúrigi mian membrecon.
bb) Mia karto ne plu validas, mi tuj pagos 15 eúrojn por daúrigi mian membrecon.
bc) Mi estas dumviva membro.
bd) Mi pagos 99 eúrojn pro fariĝi dumviva membro.

Komentoj, demandoj, ktp. .........................

Mi konstatas, ke ne ĉiuj aliĝintoj al TEĴA posedas Membrokarton de TEĴA. La karto ne estas nura atestilo pri la membreco kaj dokumento, kiu prezentas diversajn ĵurnalistajn avantaĝoj en multaj landoj. Atentu, ke nur posedantoj de la membrokarto havos voĉdonrajton dum la Raporta-Reelekta membrokunveno en Lisbono (2018)! La nepra kondiĉo por ekhavi la membrokarton estas – vi devas pagi la membrokotizon (la trijara kotizo estas 15 €, la dumviva – 99 €). La liberigo de kotizpago povas esti nur ĉe sola kondiĉo – la membro el lando kun malalta vivonivelo (ekz., Nepalo, Kubo aŭ certa Afrika lando) devas petskribi pri la liberigo al Prezidanto de TEĴA aŭ Ĝenerala sekretario. La plej oportuna kotizpago estas la pago al la konto de TEĴA ĉe UEA – ttmj-f. Do la kompana noto ĉe la sendo de la pago al UEA estu: „por ttmj-f membrokotizo de (notu familinomon aŭ kelkajn familinomojn). Samtempe sciigu la Ĝeneralan sekretarion (nun – min) pri la pago kaj sendu al li la personan foton ne malpli ol 200 kB kvalitampleksan, se vi ankoraŭ ne posedas la membrokarton (al kartoposedantoj, kies kartoj perdis sian validecon mi sendos novajn valido-glumarkojn).
P.S. Al tiuj, kiuj preferus pagi ne al nia UEA konto, sed al nia banko-konto, mi sciigos la bankaĵojn).
Ĝenerala Sekretario Vytautas Šilas, Vilno (Litovio), vilnastelo@yahoo.lt, tel. +370 611 75500

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA