Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio
teja
teja
teja
teja
teja
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio, sigle TEĴA, estas libervola krea unuiĝo de profesiaj kaj amatoraj ĵurnalistoj, uzantoj kaj diskonigantoj de la internacia lingvo Esperanto.
Ĝi estas fondita en 1946, reorganizita eĉ 5-foje - en 1956, 1992, 2005, 2006 kaj 2008. Ekde sia fondiĝo TEĴA funkcias en kunlaboraj rilatoj kun la ĉefa esperantista organizaĵo Universala Esperanto-Asocio (UEA). Kiel jurpersona organizaĵo TEĴA estas registrita 18.12.2008 en Litovio. Nun la Aocion gvidas la Estraro, elektita por la trijara oficperiodo aŭguste 2018: Alfred SCHUBERT (prezidanto, Germanio), Vytautas ŠILAS (ĝenerala sekretario, Litovio), Audrys ANTANAITIS (Litovio), Dieter ROOKE (Svislando), Dmitrij ŜEVĈENKO (Rusio), Margarita ŽELVE (Latvio).
TEĴA havas membrojn en 42 landoj de 5 kontinentoj de la mondo.

El historio de TEĴA

La asocion TEĴA la 19-an de novembro 1946 fondis nordiaj ĵurnalistoj, la svedo Einar Adamson, la finno Niilo Kavenius kaj la dano R. Gunnar Nielsen. La sidejo fariĝis Svedio kaj ankaŭ la unua estraro estis skandinava.
Laŭ la tiama deklaro, la celo de la asocio estis servi al ĵurnalistoj profesiaj kaj amatoraj. Ĝi volis kunigi ĉiujn ĵurnalistojn, kiuj scipovas Esperanton, por komuna kunlaboro kaj kunhelpo rilate al korespondado, interŝanĝo de artikoloj, enketoj kaj informoj pri diversaj demandoj. Per uzado de Esperanto inter ĵurnalistoj ĝi volis pruvi, ke la lingvo devas servi al praktikaj celoj. En ĝi laŭ la regularo rajtis membri ĉiuj ĵurnalistoj, raportantantoj, publicistoj esperantistoj, sendepende de siaj nacieco, raso, politikaj kaj religiaj konvinkoj kaj tendencoj.
Kiam en 1953 mortis Einar Adamson, la vera motoro de la organizo, TEĴA spertis periodon de stagnado. En 1956 ĝi reorganiziĝis kaj la iniciaton transprenis bulgara sekcio. Poste dum jardekoj la asocio estis grandparte sub la gvidado de bulgaraj esperantistoj. Multjara prezidanto estis la norvego Olav Thormodsen, vicprezidanto estis Ivan Keremidĉiev-Esperov. En 1958 komencis aperadi 4 numeroj jare la organo de TEĴA Internacia Ĵurnalisto. Ĉe la jaro 1970 la asocio havis pli ol 300 membrojn. La membraro konsistis el du kategorioj: A-membroj, t.e. profesiaj ĵurnalistoj, kaj B-membroj, t.e. laŭokazaj kunlaborantoj de gazetaro kaj radio kaj redaktoroj de Esperantaj gazetoj. La politikaj ŝanĝoj en la orienteŭropaj landoj ŝanĝis ankaŭ la cirkonstancojn por TEĴA, kaj en 1988 la revuo Internacia Ĵurnalisto ĉesis aperadi.
En 1992 sub prezido de germana kroato Stefan Maul la asocio estis refondita kaj aktivis dum pluraj jaroj; reaperis Internacia Ĵurnalisto, koresponda trejnkurso por ĵurnalistoj sub gvido de Paul Gubbins estis bone akceptita. En 1993 TEĴA havis 154 membrojn, kaj eĉ fondis Premion Privat por “agnoski meritojn pri objektiva, sendependa kaj honesta ĵurnalisma agado”. (Ĝin samjare ricevis la Sarajeva ĵurnalisto Zlatko Dizdarevič.) Sed baldaŭ TEĴA stagnis, eĉ regresis, la fakrevuo ne plu povis aperi pro manko de mono; el 130 membroj fine restis nur kvardeko, tiel la estraro proponis malfondon de “evidente superflua asocio”. La asocio ĉesis ekzisti la 31-an de decembro 2003. Tamen poste Yamasaki Seikô el Japanio iniciatis alvokon por restarigo de la asocio. Al lia iniciato tuj aliĝis István Ertl (eksredaktoro de la revuo Esperanto) kaj Jukka Pietiläinen (esploristo pri ĵurnalismo). Subskribis la alvokon ankaŭ la redaktoro de Libera Folio, Kalle Kniivilä.
Dum la 90-a Universala Kongreso de Esperanto en Vilno (Litovio), en julio 2005, la asocio estis formale reaktivigita. La kunvenon de TEĴA partoprenis ĉ. 30 Esperanto-ĵurnalistoj. El ili ĉirkaŭ triono iam estis membroj de TEĴA. Yamasaki Seikô (Japanio), István Ertl (Hingario) kaj Jukka Pietiläinen (Finnlando) estis elektitaj kunordigantoj ĝis la UK en Florenco. En Florenco okazis nova kunsido, en kiu estis elektita kvinpersona provizora estraro: hungaro István Ertl, svedo Kalle Kniivilä, slovako Stano Marček, finno Jukka Pietiläinen kaj sviso Dieter Rooke.
Dum la unua Tutmonda Kongreso de Esperantistoj-Ĵurnalistoj en Vilno en majo 2008 okazis renovigo de la estraro de TEĴA kaj la unuaj paŝoj al serioza reaktivigo de la asocio. Kiel prezidanto de la asocio estis elektita la konata litova ĵurnalisto Audrys Antanaitis. La estraron krome eniris Vytautas Šilas (ĝenerala sekretario, Litovio), Aleksandr Korĵenkov (vicprezidanto, Ruslando) kaj Mariana Evlogieva (Bulgario). El la malnova estraro restis Kalle Kniivilä kaj Dieter Rooke. La konsisto de la estraro kun Gabriela Kosiarska (Pollando) estis konfirmita samjare dum la 93-a Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo.

Fotoj pri TEĴA

Esperantistoj en rusia universitato
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando

Membra ensaluto

NIA NOVA PREZIDANTO

Nova prezidanto el Germanio
La membrokunveno de TEĴA okazinta dum la 100a UK en la franca urbo Lillo elektis novan prezidanton de la asocio. Tiu fariĝis germana libera ĵurnalisto, la dumviva membro de TEĴA Alfred SCHUBERT el Weilheim. A. Schubert naskiĝis en 1958 en Hausham/Supra Bavario. De 1977 ĝis 1983 li studis la francan, anglan kaj hispanan lingvojn en la "Ludwig-Maximilians-Universität" en Munkeno. Dum tiu tempo li lernis ankaŭ Esperanton. Ekde 1983 A. Schubert laboras en sia propra entrepreno "Linguistisches Bureau", kiu faras tradukojn kaj prilingvajn servojn, interalie verkadon kaj redaktadon de tekstoj kaj prilaboradon de lingvaj datumoj por publikigo. A. Schubert estis longjara redaktoro de la membrorevuo “Esperanto aktuell” de Germana Esperanto-Asocio, ofte prelegas pri ĵurnalismo ĝenerale kaj Esperanto-gazetaro speciale. Li aktivas en la "Unu-Mondo"-movado.

DUMVIVA MEMBRO – AǓSTRO EL GERMANIO

DUMVIVA MEMBRO EL Germanio
Bernhard Schwaiger estas gimnazia instruisto magistriĝinta en 1995 pri la lingvoj latina, franca kaj helena. Estante aŭstro li oficas en Germanio, en Evangelia lernejo de Erfurt. Ekde januaro 2012 li gvidas la radioelsendojn en la lingvo Esperanto de la libera civitana radistacio Radio FREI. Ekde julio 2015 li respondecas ankaŭ pri la latinlingvaj elsendoj. En 2014 li ĉeforganizis la 91-an Germanan Esperanto-Kongreson en Erfurt. B. Schwaiger estas aktiva membro de IKUE kaj delegito de UEA en Erfurt. Lia edzino Corinna estas esperantistino.

Niaj ĵurnalistoj kunsidis

DUMVIVA MEMBRO EL LITOVIOPli ol trideko da ĵurnalistoj, redaktoroj kaj interesiĝantoj pri TEĴA aŭskultis la agadraporton de la eliranta prezidanto Audrys Antanaitis, kiu oficis 6 jarojn. Dum la pridiskuto leviĝis proponoj pri seminarioj pri ĵurnalismo kaj diversaj aspektoj de artikolverkado, i.a. kadre de la UKoj. Aktuala estas ellaborado de konsilaro por artikol-verkantoj.
Tion kaj multon alian alfrontos la nova estraro sub la prezidanto Alfred Schubert el Germanio, fakulo
pri ĵurnalistiko, funkciado de la gazetaro nacilingva kaj Esperanta. Lin asistos la vic-prezidanto Audrys Antanaitis, radioĵurnalisto el Litovio. En la nova estraro krome membras Vytautas Šilas (LT), Dmitrij Ŝevĉenko (RU), Dieter Rooke (CH), Margarita Želve (LV) kaj Abdurachman Junusov (RU). La estraro de TEĴA alvokas redaktorojn, ĵurnalistojn, artikolantojn kaj aliajn interesiĝantojn (re)membriĝi en TEĴA. Cetere, la membroj de TEĴA ĝuis en Lillo sian rajton je senpaga vizitado de la ŝtataj muzeoj.
Halina Gorecka, KN 1684
Belfrido n-ro 5
Ankaŭ necesas rimarki:
La kunvenon ĉeestis ne ĉiuj membroj, kiuj venis al Universala Kongreso, eble pro ne tre facila trovo de la kunvenejo, dumkongrese aliĝis kaj partoprenis la membrokunvenon 4 novaj membroj (po unu el Brazilio, Tajvano, Svedio kaj Svisio). 11 niaj membroj uzis la okazon pagi la trijaran membrokotizon. La nova Estraro la 31-an de julio aranĝis la unuan kunsidon. Ĉeestis ĉiuj krom krom D.Rooke. Estis traktitaj demandoj pri revizio de la membraro, funkciado de la retinformilo www.tejha.org, la plej proksimaj taskoj.
La redakcio

KADENCA RAPORTO DE TEĴA ESTRARO

Al partoprenontoj de membrokunveno en UK-100,
al ĉiuj membroj de TEĴA


Venas la 100-a UK kaj finiĝas la oficperiodo de nuna estraro de TEĴA. Ĝi estis elektita en 2011, en Kopenhago, kaj konsistas el: Audrys Antanaitis – la prezidanto, Vytautas Šilas – la ĝenerala sekretario (ambaŭ el Litovio) kaj estraranoj Dmitrij Ŝevĉenko (Ruslando), Stano Marček (Slovakio), Alfred Schubert (Germanio), Dieter Rooke (Svislando), Beng Nordlof (Svedio).

ANTAŬ LA MEMBROKUNVENO 2015

Karaj gekolegoj, post du monatoj, dum la jubilea UK en Lilo, verŝajne la 27-an de julio, okazos la Elekta Ĝenerala Membrokunveno de TEĴA. La ĉefa tasko de la kunveno estos elekto de nova Prezidanto kaj nova Estraro (novaj Ĝenerala sekretario, vicprezidantoj k.c.). La Statuto de TEĴA determinas la 3-jaran oficperiodon, sed ne limigas kadencofojojn. Ni, tamen, opinias nian oficon de Prezidanto kaj Ĝenerala sekretario dukadence sufiĉa. Ni proponas, ke vi jam nun pripensu viajn kandidatojn por ĉi tiuj postenoj, por la estraro ĝenerale. Estus bone, se la kandidatoj mem, aŭ iliaj kandidatigantoj anoncus tion en nia retėjo www.tejha.org.
Laŭ la Statuto la membroj devas pagi difinitan membrokotizon. La 22-an de julio 2013 membrokunveno de TE ĴA en Rejkjavika UK unuanime decidis enkonduki la membrokotizon 15 (dekkvin) eŭroj por tri jaroj (ekde 2013) kaj dumvivan membro-kotizon 99 (naŭdek naŭ) eŭroj. Bedaŭrinde, sed la kotizojn pagis nur malpli ol triono de la membraro. La pagoj ĉiam eblas: al nia UEA konto ttmj-f (kun indiko – membrokotizo), al nia banka konto en Swedbank (vidu sube), kontante en UK (dum la movada foiro, antaŭ aŭ post la Membrokunveno).
Laŭ la Statuto ĉiu membro (paginta la kotizon!) rajtas ricevi membrokarton (kiu prezentas diversajn avantaĝojn). Por ricevi la membrokarton vi devas anonci la deziron al Ĝenerala sekretario (ankaŭ sendi al li vian portretan foton ne malpli ol 200 kB grandan kun ne malpli ol 600x700 rastrumeroj, dpi). Membroj el la landoj (ekz., afrikaj) kun tre mizera vivnivelo povas esti liberigitaj de la kotizopago kaj ricevi la membrokarton senkotize.
La reorganizita TEĴA en la jaro 2008 havis 64 membrojn el 33 landoj. Nun en TEĴA estas registritaj 137 membroj el 41 landoj de 5 kontinentoj. Estas, tamen, landoj kun bona E-movado, kie ni havas eĉ ne unu membron (Israelo, Kanado, Korea Respubliko, Vjetnamio). Estas fortaj landoj en kiuj ni havas nur po 1-2 membrojn (Argentino, Aŭstralio, Britio, Bulgario, Hispanio, Japanio, Kubo). Nur unu membron ni havas Afrike (en Ganao). La eblecoj por kresko kaj vastiĝo de TEĴA estas do evidentaj.
Kaj laste. Eĉ 49 niaj membroj el 20 landoj aliĝis la UK-100. Vere, neniam ĉiuj kongresantaj membroj partoprenas en niaj membrokunveno (ho, ve!). Tial ĉiuj aliĝintoj memoru, ke post la kunsido okazos komuna fotiĝo kun nova Estraro de TEĴA. Venu almenaŭ al la fino de la kunveno por fotiĝi kune!

Audrys Antanaitis, Prezidanto de TEĴA, audrys.antanaitis@inbox.lt
Vytautas Šilas, Ĝenerala sekretario de TEĴA, vilnastelo@yahoo.lt

P.S. La datenoj de nia banka konto en Vilnius (Litovio):

1. Titolo de ricevonta organizaĵo: Tutmonda Esper- Jhurnalista Asocio
2. Identiga kodo de ricevonta organizaĵo (TEĴA): 302290854
3. Titolo de priserva banko: Swedbank AB
4. Bankokonto de ricevanto (TEĴA) : LT74 7300 0101 1337 9793
BIC: HABALT22

DUMVIVA MEMBRO EL LITOVIO

DUMVIVA MEMBRO EL LITOVIO
Aida Čižikaitė bakalaŭriĝis pri litova filologio en Vilnius universitato (Litovio) kaj juro en Moskva ŝtata industria universitato (Ruslando), magistriĝis pri litova lingvistiko en Vilnius universitato, diplomiĝis pri instruado de esperanto laŭ metodo de A. Cseh en Internacia esperanto instituto (Nederlando), studis interlingvistikon en A. Mickiewicz universitato (Pollando) kaj faris doktorajn studojn pri litova lingvistiko en Vilnius universitato. Publikigis plurajn artikolojn pri esperanto kaj interlingvistiko en diverslandaj sciencaj revuoj pri lingvistiko; estis membro de radakta kolegio de „Litova stelo“, eksterlanda raportisto de „Nova vojo“, publikigis kelkajn movadrilatajn artikolojn en aliaj E-periodaĵoj (ekz., „Balta Ondo“, „Esperanto“, „Heroldo de Esperanto“, k. a.). Dum deĵorperiodo ĉe ILEI estis estrarano pri konferencoj, scienca agado kaj interuniversitata kunlaboro, sekretario de Scienca komitato de IPR, laboris kiel sekretariino de Lit.EA, kunorganizis plurajn E-aranĝojn en Litovio kaj eksterlande.
Ŝia moto estas:
„Mi vivas, ĉar plaĉas al mi!
Ĉar ami, serĉi kaj trovi
Taŭgis hieraŭ kaj taŭgas hodiaŭ ankoraŭ...“
(Darius Rekis)

Cornelia KAISER – spertoj en internacia agosfero

ANKORAŬ UNU DUMVIVA MEMBRO
         Al TEĴA kiel dumviva membro aliĝis ĵurnalistino kaj administrantino Cornelia Kaiser [kornélia kajzer] el Vieno (Aŭstrio). Post ekzameniĝo en Londona Komerca Ĉambro ŝi plenumis UN-norman ekzamenon pri uzo de 4 naciaj lingvoj kaj eklaboris en internaciaj institucioj.  Estis UN, UNESCO, OPEC (Organizo de Petrol-eksportaj Landoj) kaj aliaj, ankaŭ en la Aŭstria Gazetaro. Ŝi plenumis ĵurnalistan laboron en Domo de Eŭropa Unio, Eŭropa Komisiono, la organizo UNESCO-Raportistoj Sen Limoj k.a.
         Nia kolegino C. Kaiser administris kaj sekretariis en kelkaj ambasadejoj kaj en Internacia Atom-Energia Agentejo. Ŝi membras en Internacia Organizo de Ĵurnalistoj ĉe UN (IOJ) kaj en Internacia Gazetara Organizo ĉe UN (IPO-UN). Nun C. Kaiser oficas en Viena Turisma Informcentro, kunorganizas konferencojn kaj simpoziojn de Eŭropa Komisiono kaj respondecas tie pri amaskomunikado.
         C. Kaiser iĝis esperantistino decembre 2013 kaj kunlaboras kun Esperanto Muzeo en Vieno.

ANTAŬKONGRESAJ RIMARKOJ

Du gravajn jubileojn markas la jaro 2015. Daŭras la 60-jaro de la ŝancodona Montevidea Rezolucio. Somere kunvenos jam la 100-a Universala Kongreso! Gratulon kaj bonvenon al ĉiuj membroj de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio!
Dum la kongresado okazos Ĝenerala membrokunveno de nia Asocio, kiu elektros novan promesodonan Estraron de la Asocio. Kelkaj dantenoj: en TEĴA nun membras 137 ĵurnalistoj el 41 landoj; la kongreson aliĝis 43 gekolegoj el 21 landoj. Kai ankoraŭ. TEĴA jam havas 8 dumvivajn membrojn!

ANKORAŬ UNU DUMVIVA EL SVEDIO

ANKORAŬ UNU DUMVIVA EL SVEDIO
Verkisto, paroĥestro kaj doktoro pri teologio Leif NORDENSTORM fariĝis dumviva membro de TEĴA! La sepa! Gratulon! Li naskiĝis (en 1960), loĝis kaj eklernis (en 1974) Esperanton en Kiruna (norda Svedio). Poste li redaktis plurajn Esperanto-gazetojn, i.a. de Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo, Kontakto (1983-1989) kaj La Espero de Sveda Esperanto-Federacio. Profesie Nordenstorm estas pastro en la Sveda eklezio (luterana) en Upsala. Li bakalaŭriĝis dufoje, unue pri la rusa lingvo kaj orienteŭropaj studoj, due pri teologio. Li verkis licencian disertaĵon pri satio en praskandinava religio kaj en 2002 doktoriĝis per la disertaĵo La misio de Oomoto en Esperanto”. L. Noredenstorm estas aŭtoro de bibliografio pri esperntlingvaj religiaj libroj. En 2005 aperis lia unua romano en Esperanto Arne, la ĉefido. Laŭ recenzistoj liaj porinfanaj rakontoj utilas ankaŭ por plenkreskuloj. En 2006 aperis lia unua romano en la sveda. La moto de doktoro Nordenstorm estas: “ankaŭ sklavoj estas homoj”.

Karaj gekolegoj esperantistoj ĵurnalistoj!

Karaj gekolegoj esperantistoj ĵurnalistoj,

Vilno, la 21-an de decembro 2014


Kio devas okazi okazos: venas la Kristnasko kaj venos la Nova Jaro 2015. Nova jaro kun novaj defioj kaj eblecoj. Ni supozas, ke la jaro 2014 estis sukcesa por vi en via plenumado de ĵurnalista rolo. Ni esperas, ke la jaro 2015 manifestiĝos eĉ per pli rimarkeblaj viaj atingoj en diskonigo de Esperanto. Ni ĝojos vidi vin en la jubilea UK-100 en Francio. Samtempe ni anoncas, ke TEĴA jam atingis 134 membrojn (el 41 landoj), inter ili 7 dumvivajn!


Estu fortaj kaj bonfartaj!


Audrys Antanaitis, Prezidanto de TEĴA, audrys.antanaitis@inbox.lt
Vytautas Šilas, Ĝenerala sekretario de TEĴA, vilnastelo@yahoo.lt

© 2008-2012 TEĴA