Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio
teja
teja
teja
teja
teja
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio, sigle TEĴA, estas libervola krea unuiĝo de profesiaj kaj amatoraj ĵurnalistoj, uzantoj kaj diskonigantoj de la internacia lingvo Esperanto.
Ĝi estas fondita en 1946, reorganizita eĉ 5-foje - en 1956, 1992, 2005, 2006 kaj 2008. Ekde sia fondiĝo TEĴA funkcias en kunlaboraj rilatoj kun la ĉefa esperantista organizaĵo Universala Esperanto-Asocio (UEA). Kiel jurpersona organizaĵo TEĴA estas registrita 18.12.2008 en Litovio. Nun la Aocion gvidas la Estraro, elektita por la trijara oficperiodo aŭguste 2018: Alfred SCHUBERT (prezidanto, Germanio), Vytautas ŠILAS (ĝenerala sekretario, Litovio), Audrys ANTANAITIS (Litovio), Dieter ROOKE (Svislando), Dmitrij ŜEVĈENKO (Rusio), Margarita ŽELVE (Latvio).
TEĴA havas membrojn en 42 landoj de 5 kontinentoj de la mondo.

El historio de TEĴA

La asocion TEĴA la 19-an de novembro 1946 fondis nordiaj ĵurnalistoj, la svedo Einar Adamson, la finno Niilo Kavenius kaj la dano R. Gunnar Nielsen. La sidejo fariĝis Svedio kaj ankaŭ la unua estraro estis skandinava.
Laŭ la tiama deklaro, la celo de la asocio estis servi al ĵurnalistoj profesiaj kaj amatoraj. Ĝi volis kunigi ĉiujn ĵurnalistojn, kiuj scipovas Esperanton, por komuna kunlaboro kaj kunhelpo rilate al korespondado, interŝanĝo de artikoloj, enketoj kaj informoj pri diversaj demandoj. Per uzado de Esperanto inter ĵurnalistoj ĝi volis pruvi, ke la lingvo devas servi al praktikaj celoj. En ĝi laŭ la regularo rajtis membri ĉiuj ĵurnalistoj, raportantantoj, publicistoj esperantistoj, sendepende de siaj nacieco, raso, politikaj kaj religiaj konvinkoj kaj tendencoj.
Kiam en 1953 mortis Einar Adamson, la vera motoro de la organizo, TEĴA spertis periodon de stagnado. En 1956 ĝi reorganiziĝis kaj la iniciaton transprenis bulgara sekcio. Poste dum jardekoj la asocio estis grandparte sub la gvidado de bulgaraj esperantistoj. Multjara prezidanto estis la norvego Olav Thormodsen, vicprezidanto estis Ivan Keremidĉiev-Esperov. En 1958 komencis aperadi 4 numeroj jare la organo de TEĴA Internacia Ĵurnalisto. Ĉe la jaro 1970 la asocio havis pli ol 300 membrojn. La membraro konsistis el du kategorioj: A-membroj, t.e. profesiaj ĵurnalistoj, kaj B-membroj, t.e. laŭokazaj kunlaborantoj de gazetaro kaj radio kaj redaktoroj de Esperantaj gazetoj. La politikaj ŝanĝoj en la orienteŭropaj landoj ŝanĝis ankaŭ la cirkonstancojn por TEĴA, kaj en 1988 la revuo Internacia Ĵurnalisto ĉesis aperadi.
En 1992 sub prezido de germana kroato Stefan Maul la asocio estis refondita kaj aktivis dum pluraj jaroj; reaperis Internacia Ĵurnalisto, koresponda trejnkurso por ĵurnalistoj sub gvido de Paul Gubbins estis bone akceptita. En 1993 TEĴA havis 154 membrojn, kaj eĉ fondis Premion Privat por “agnoski meritojn pri objektiva, sendependa kaj honesta ĵurnalisma agado”. (Ĝin samjare ricevis la Sarajeva ĵurnalisto Zlatko Dizdarevič.) Sed baldaŭ TEĴA stagnis, eĉ regresis, la fakrevuo ne plu povis aperi pro manko de mono; el 130 membroj fine restis nur kvardeko, tiel la estraro proponis malfondon de “evidente superflua asocio”. La asocio ĉesis ekzisti la 31-an de decembro 2003. Tamen poste Yamasaki Seikô el Japanio iniciatis alvokon por restarigo de la asocio. Al lia iniciato tuj aliĝis István Ertl (eksredaktoro de la revuo Esperanto) kaj Jukka Pietiläinen (esploristo pri ĵurnalismo). Subskribis la alvokon ankaŭ la redaktoro de Libera Folio, Kalle Kniivilä.
Dum la 90-a Universala Kongreso de Esperanto en Vilno (Litovio), en julio 2005, la asocio estis formale reaktivigita. La kunvenon de TEĴA partoprenis ĉ. 30 Esperanto-ĵurnalistoj. El ili ĉirkaŭ triono iam estis membroj de TEĴA. Yamasaki Seikô (Japanio), István Ertl (Hingario) kaj Jukka Pietiläinen (Finnlando) estis elektitaj kunordigantoj ĝis la UK en Florenco. En Florenco okazis nova kunsido, en kiu estis elektita kvinpersona provizora estraro: hungaro István Ertl, svedo Kalle Kniivilä, slovako Stano Marček, finno Jukka Pietiläinen kaj sviso Dieter Rooke.
Dum la unua Tutmonda Kongreso de Esperantistoj-Ĵurnalistoj en Vilno en majo 2008 okazis renovigo de la estraro de TEĴA kaj la unuaj paŝoj al serioza reaktivigo de la asocio. Kiel prezidanto de la asocio estis elektita la konata litova ĵurnalisto Audrys Antanaitis. La estraron krome eniris Vytautas Šilas (ĝenerala sekretario, Litovio), Aleksandr Korĵenkov (vicprezidanto, Ruslando) kaj Mariana Evlogieva (Bulgario). El la malnova estraro restis Kalle Kniivilä kaj Dieter Rooke. La konsisto de la estraro kun Gabriela Kosiarska (Pollando) estis konfirmita samjare dum la 93-a Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo.

Fotoj pri TEĴA

Esperantistoj en rusia universitato
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando

Membra ensaluto

LA UNUAJ DUMVIVAJ MEMBROJ

Tri esperantistoj ĵurnalistoj la unuaj iĝis dumvivaj membroj de TEĴA. Ili estas:
Valter KLAG el Vieno (Aŭstrio), Bengt NORDLÖF el Farsta (Svedio) kaj Roland ROTSAERT el Brugge (Belgio). Gratulon al la brava triopo!
Ĉiuj, kiuj deziras pagi la membrokotizon kontaktu kun ĝenerala sekretario de TEĴA Vytautas Šilas vilnastelo@yahoo.lt La portrijara kotizo estas 15 €, la kotizo por dumviva membreco estas 99 €.

GRATULON AL POSTSOMERAJ SOLENANTOJ!

La aŭtuno de 2013 venigas novajn jubileojn de niaj gekolegoj. Ni danku niajn solenantojn pro iliaj profesiaj kaj sociaj faroj kaj deziru al ĉiuj ili pliajn favorajn jarojn! Fartu ili bonege!
Ni anoncas iliajn naskiĝdatojn:


03-09-1958, 55-jaro de Josip PLEADIN el Djurdjevac, Kroatio; josip.pleadin@gmail.com
04-10-1938, 75-jaro de Douglas DRAPER, Oslo, Norvegio; oficejo@esperanto.no
08-10-1963, 50-jaro de A. Giridhar RAO, el Hyderabad, Hinda Unio; agiridhar.rao@gmail.com
23-11-1938, 75-jaro de Ahto KALJUSAAR, Tallinn, Estonio; ahtokaljusaar@hot.ee

REJKJAVIKAJ DECIDOJ

La 22an de julio 2013 sub gvido de TEJxA prezidanto Audrys Antanaitis okazis membrokunveno de kongresantaj ĵurnalistoj. Dek membroj de TE ĴA (el 8 landoj) unuanime
decidis:


1. Plilongigi la mandaton de la Estraro de TEĴA ĝis la jaro 2015.
2. Enkonduki membrokotizon al TEĴA: 15 (dekkvin) eŭroj por tri jaroj ekde 2013.
3. Enkonduki dumvivan membro-kotizon al TEĴA: 99 (naŭdeknaŭ) eŭroj.
4. Establi premion Edmond Privat.
5. Komisii al la Estraro de TEĴA ellabori ĝian Regularon de la premio Edmond Privat.

KIU POST STANO MARČEK?

UEA SERĈOS NOVAN REDAKTORON POR LA REVUO "ESPERANTO"
Inter siaj unuaj paŝoj por efektivigi la novan Strategian Planon de UEA, la ĵus elektita Estraro decidis serĉi novan redaktoron por la revuo Esperanto. La kontrakto kun la nuna redaktoro, Stano Marĉek, plu validos ĝis la decembra numero 2013, sed ne estos renovigita por 2014.


"La revuo ludas kernan rolon en la bildo, kiun esperantistoj havas pri UEA," klarigis la nova prezidanto, Mark Fettes. "Mi aŭdis de multaj kongresanoj en Rejkjaviko, ke ili esperas pri 'nova vento' en la asocio. Ankaŭ mi esperas tion. Kunlige kun diversaj aliaj ŝanĝoj, ni konkludis, ke necesas doni ankaŭ al la revuo freŝajn vizaĝon kaj enhavon."


Marĉek redaktas la revuon jam de pli ol dek jaroj, kio signifas, ke li estas unu el la plej longe deĵorintaj redaktoroj en la historio de UEA.


"Ni estas tre dankemaj al Stano Marĉek pro lia multjara fidela laboro por la Asocio. Li kunlaboris kun kvar sinsekvaj estraroj - la nia estas nun la kvina. Aliflanke la mondo kaj la movado ŝanĝiĝas, kaj estas tempo funde repripensi la celojn kaj enhavojn de niaj diversaj eldonaĵoj. Por tio ni volas malfermi pordon al novaj homoj kaj novaj ideoj," aldonis Fettes.


La Asocio baldaŭ anoncos konkurson por la redaktora posteno.


Gazetaraj Komunikoj N-ro 513 (2013-07-31)Menciindas, ke Stano Marček estas delonga membro de TEĴA. Ni atente sekvos la situacion.

ĴURNALISTOJ KUNVENIS EN UK


Marde, la 23an de julio 2013, kunvenis esperantistaj ĵxurnalistoj. Audrys Antanaitis, la prezidanto de la Tutmonda Esperantista Jxurnalista Asocio (TEĴA), prezentis agadraporton, informis pri la membrostato (129 personoj el 45 landoj). Oni priparolis la financan staton de la asocio kaj enkondukis membrokotizon al TEĴA, membreco en kiu estis senkotiza ĝis nun. La mandato de la estraro, kiu finigxos en 2014, estas plilongigita ĝis la jaro 2015. La kunveno decidis establi premion «Edmond Privat», kiu estos asignita al la aŭtoro de la plej bona artikolo pri la Esperanto-rilata temo kaj la aaŭtoro de la plej bona artikolo teme neligita kun esperanto (la laŭreatojn determinos reta voĉdonado). Estis akceptita propono de Ĉina partnera organizaĵo okazigi simpozion de TEĴA en Ĉinio septembre 2014. Interalie, la membrokarto de TEĴA ebligas al ĝia posedanto senpagan vizitadon de la ŝtataj muzeoj. Dum la kongreso eblis profiti ĉi tion en la muzeoj de Rejkjaviko.

Halina Gorecka, KN 496ĴURNALISTOJ EN BET-49

La 6–14an de julio 2013 en la orient-litovia urbo Utena okazis la kongreseska aranĝo 49aj Baltiaj Esperanto-Tagoj. La aranĝon partoprenis pli ol 200 esperantistoj el dudek landoj, ne nur la Baltmaraj. La programo estis tradicia – Somera Universitato, diversnivelaj E-kursoj, amika komunikado (kun E-kantoj), konatiĝo kun la lokaj folkloro kaj historio.
Grave kontribuis la programon ĵurnalistoj, membroj de TEĴA. Kvinprelegan ciklon pri E-historio faris redaktoro de la “Ondo de Esperanto”Aleksander Korĵenkov. Pri diversaj retaj projektoj kaj sociaj retoj parolis redaktoro de retejo tejha.org Dima Ŝevĉenko. Pri fama E-poetino Ludmila Jevsejeva prelegis prezidantino de Latva E-Asocio Margarita Želve. Kvar instruajn prelegojn prezentis redaktoro de la “Esperanto” Stano Marček. Artan projekton “Fabelaj mondoj” komprenigis ĵurnalistino Anna Striganova. E-kursojn gvidis niaj membroj Stano Marček, Mikaelo Lineckij. Ĉiutage aperadis la gazeto de BET-49 – Heroldo de Utena, kiun redaktis ĝenerala sekretario de TEĴA Vytautas Šilas.
Jen estas ligoj al ĉiuj ok numeroj de "Heroldo de Utena", aperintaj dum BET-49 rete kaj papere:

Somerumis litovaj ĵurnalistoj

Maje 2013 okazis dutaga, jam la 6-a Tendaro-seminario de litovaj esperantistoj ĵurnalistoj. En vilaĝa somerumejo ĉe la sudorienta litova urbeto Aukštadvaris kunvenis amatoraj kaj profesiaj ĵurnalistoj, aliaj kunlaborantoj de amaskomunikiloj. Dominis amatoroj – tiuj kiuj foj-foje publikigis ion en nacia aŭ E-gazetaro. Ĉiujn ili unuigis inklino al ĵurnalismo kaj Esperanto. Kvinopoj venis el urboj Kauno kaj Panevėžys, unu – el Šiauliai, ceteraj el Vilno. Entute 35 personoj. Prezidanto de TEĴA kaj viceprezidanto de Litova Ĵurnalista Asovio Audrys Antanaitis eluzis la emon de Negoca Parko „Gariūnai“ al mecetaneco de diversaj kulturaj iniciatoj. Rezulte la partoprenintoj de nia tradicia aranĝo devis alpagi nur ĉirkaŭ duonon de la reala estado en la somerumejo.
La levon de inaŭgura de E-standardo akompanis aklamoj: “Per Esperanto por amikeco kaj kunlaboro!”. Dum la malfermo, ni honorigis la prezidanton de Vilna Esperantista Societo Algimantas Piliponis (membro de TEĴA). Pro la duobla jubileo – 70-jariĝo kaj 30-jara rezervo ĝis la 100-jariĝo!
Kiam spertaj esperantistoj pridiskutis E-situacion en Litovio la novicoj samtempe partoprenis lecionon de Esperanto, kiun donis veterano Vitas Šilas. La plej atendata programero estis priesperanta kvizo, kiun en litova lingvo gvidis konata litova verkisto Jeronimas Laučius (kelkaj liaj verkoj estas tradukitaj kaj publikigitaj en Esperanto!).

PRIMAVERA VENO DE JUBILEAJ NASKIĜTAGOJ

La vintron ŝanĝas la printempo kaj tiun la somero. La helaj sezonoj venigas novajn jubileojn de niaj gekolegoj. La rondjaraj jubileoj prezentas la okazon retrorigardi kaj konstati, ke la jubileantoj vivis ne vane. Ĉiu el ili kontu siajn farojn, kaj prezentu saldon de sia vivo. Ni estas certaj, ke la saldoj estos favoraj, ke en la havo elstaros ankaŭ multaj kontribuoj al Esperanto-afero. Ni gratulu do niajn solenantojn kaj iliajn nomojn publikigu al al ĉiuj:
08-05-1943, 70-jaro de Algimantas PILIPONIS el Vilno, Litovio
13-05-1928, 85-jaro de Juliusz WASIK el Olsztyn
28-06-1953, 60-jaro de Fritz HILPERT el Munchen, Germanio
02-07-1963, 50-jaro de Aušra ŽALYTĖ, Vilno, Litovio
02-07-1948, 65-jaro de Dieter ROOKE, Oeksingen, Svisio
11-07-1948, 65-jaro de Claude LABETAA, Bailsslac, Francio
23-07-1943, 70-jaro de Radenko MILOŠEVIČ, Zagrebo, Kroatio

Al niaj jubileontoj ni anticipe deziras rekonon kaj agnoskon flanke de nia membraro! Ni gratulu unu la aliajn! Ni pretergapis unu asocian jubileon – antau 55 jaroj, en 1958 komencis aperadi organoi de TEĴA “Internacia ĵurnalisto” (datita la 1-an de januaro), ne plu aperanta. Ankaŭ atentu, ke la jaro 2013 signas la 5-jaran datrevenon pri reorganizo de TEĴA. La decidan puŝon faris la unua en E-historio Tutmonda Kongreso de Esperantistoj- Ĵurnalistoj okazinta en Vilno, la 26-30-an de majo 2008.

AL MEMBROJ DE TUTMONDA ĴURNALISTA ESPERANTISTA ASOCIO

2013.03.12, VilnoEn nia Asocio membras 131 ĵurnalistoj (amatoraj kaj profesiaj) el 41 landoj. Ĉu eblas iel kunvenigi almenŭ duonon de la membraro por demokratie solvi niajn demandojn? Juĝu mem! Kutime ni okazigas membrokunvenojn dum UK de UEA. Kaj jen, en UK-93 (Roterdamo) la membrokunvenon partoprenis 49 niaj membroj el 21 landoj. En UK-94 (Bjalistoko) 26 el 11 landoj. En UK-96 (Kopenhago) – 19 el 15 landoj. Dum UK-95 (Havano) kaj UK-97 (Hanojo) niaj kunvenoj ne okazis. Nur kelkope kunsidis esperantistoj ĵurnalistoj en Eŭropa Esperanto kongreso (2012, Galivo, Irlando). Porinforme – ĉi-jaran UK-98 (Rejkjaviko) intencas partopreni 26 esperantistoj ĵurnalistoj el 21 landoj.
Por levi la rolon de niaj estontaj, maloftaj kaj nemultenombraj ĵurnalistaj kunvenoj, ni devus rajtigi ilin pri decidopovo. Temus pri kunvenoj en kiuj partoprenas minimume 10 esperantistoj ĵurnalistoj el minimume 5 landoj kaj unu el ili estas membro de nuna aŭ de antaŭa TEĴA estraro. Ties decidoj akirus plenumodevon post la aprobo de funkcianta TEĴA estraro. La prezentita principo eniru la aktualan Reglamenton de TEĴA.

KALLE KNIIVILÄ EN LA APRILA MALFERMA TAGO

Unu el la plej konataj esperantistaj jhurnalistoj, Kalle Kniivilä, estos la chefgasto en la 38-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA sabaton, la 27-an de aprilo. Kniivilä estis estrarano de UEA pri informado 1998-2001 kaj tiam redaktis la dokumenton "Gvidlinioj por informado pri Esperanto", kiu aperas komence de la Jarlibro de UEA. Nuntempe li estas konata unuavice kiel redaktanto de la populara retbulteno "Libera Folio", kiun li lanchis en aprilo 2003.

© 2008-2012 TEĴA