Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio
teja
teja
teja
teja
teja
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio, sigle TEĴA, estas libervola krea unuiĝo de profesiaj kaj amatoraj ĵurnalistoj, uzantoj kaj diskonigantoj de la internacia lingvo Esperanto.
Ĝi estas fondita en 1946, reorganizita eĉ 5-foje - en 1956, 1992, 2005, 2006 kaj 2008. Ekde sia fondiĝo TEĴA funkcias en kunlaboraj rilatoj kun la ĉefa esperantista organizaĵo Universala Esperanto-Asocio (UEA). Kiel jurpersona organizaĵo TEĴA estas registrita 18.12.2008 en Litovio. Nun la Aocion gvidas la Estraro, elektita por la trijara oficperiodo aŭguste 2018: Alfred SCHUBERT (prezidanto, Germanio), Vytautas ŠILAS (ĝenerala sekretario, Litovio), Audrys ANTANAITIS (Litovio), Dieter ROOKE (Svislando), Dmitrij ŜEVĈENKO (Rusio), Margarita ŽELVE (Latvio).
TEĴA havas membrojn en 42 landoj de 5 kontinentoj de la mondo.

El historio de TEĴA

La asocion TEĴA la 19-an de novembro 1946 fondis nordiaj ĵurnalistoj, la svedo Einar Adamson, la finno Niilo Kavenius kaj la dano R. Gunnar Nielsen. La sidejo fariĝis Svedio kaj ankaŭ la unua estraro estis skandinava.
Laŭ la tiama deklaro, la celo de la asocio estis servi al ĵurnalistoj profesiaj kaj amatoraj. Ĝi volis kunigi ĉiujn ĵurnalistojn, kiuj scipovas Esperanton, por komuna kunlaboro kaj kunhelpo rilate al korespondado, interŝanĝo de artikoloj, enketoj kaj informoj pri diversaj demandoj. Per uzado de Esperanto inter ĵurnalistoj ĝi volis pruvi, ke la lingvo devas servi al praktikaj celoj. En ĝi laŭ la regularo rajtis membri ĉiuj ĵurnalistoj, raportantantoj, publicistoj esperantistoj, sendepende de siaj nacieco, raso, politikaj kaj religiaj konvinkoj kaj tendencoj.
Kiam en 1953 mortis Einar Adamson, la vera motoro de la organizo, TEĴA spertis periodon de stagnado. En 1956 ĝi reorganiziĝis kaj la iniciaton transprenis bulgara sekcio. Poste dum jardekoj la asocio estis grandparte sub la gvidado de bulgaraj esperantistoj. Multjara prezidanto estis la norvego Olav Thormodsen, vicprezidanto estis Ivan Keremidĉiev-Esperov. En 1958 komencis aperadi 4 numeroj jare la organo de TEĴA Internacia Ĵurnalisto. Ĉe la jaro 1970 la asocio havis pli ol 300 membrojn. La membraro konsistis el du kategorioj: A-membroj, t.e. profesiaj ĵurnalistoj, kaj B-membroj, t.e. laŭokazaj kunlaborantoj de gazetaro kaj radio kaj redaktoroj de Esperantaj gazetoj. La politikaj ŝanĝoj en la orienteŭropaj landoj ŝanĝis ankaŭ la cirkonstancojn por TEĴA, kaj en 1988 la revuo Internacia Ĵurnalisto ĉesis aperadi.
En 1992 sub prezido de germana kroato Stefan Maul la asocio estis refondita kaj aktivis dum pluraj jaroj; reaperis Internacia Ĵurnalisto, koresponda trejnkurso por ĵurnalistoj sub gvido de Paul Gubbins estis bone akceptita. En 1993 TEĴA havis 154 membrojn, kaj eĉ fondis Premion Privat por “agnoski meritojn pri objektiva, sendependa kaj honesta ĵurnalisma agado”. (Ĝin samjare ricevis la Sarajeva ĵurnalisto Zlatko Dizdarevič.) Sed baldaŭ TEĴA stagnis, eĉ regresis, la fakrevuo ne plu povis aperi pro manko de mono; el 130 membroj fine restis nur kvardeko, tiel la estraro proponis malfondon de “evidente superflua asocio”. La asocio ĉesis ekzisti la 31-an de decembro 2003. Tamen poste Yamasaki Seikô el Japanio iniciatis alvokon por restarigo de la asocio. Al lia iniciato tuj aliĝis István Ertl (eksredaktoro de la revuo Esperanto) kaj Jukka Pietiläinen (esploristo pri ĵurnalismo). Subskribis la alvokon ankaŭ la redaktoro de Libera Folio, Kalle Kniivilä.
Dum la 90-a Universala Kongreso de Esperanto en Vilno (Litovio), en julio 2005, la asocio estis formale reaktivigita. La kunvenon de TEĴA partoprenis ĉ. 30 Esperanto-ĵurnalistoj. El ili ĉirkaŭ triono iam estis membroj de TEĴA. Yamasaki Seikô (Japanio), István Ertl (Hingario) kaj Jukka Pietiläinen (Finnlando) estis elektitaj kunordigantoj ĝis la UK en Florenco. En Florenco okazis nova kunsido, en kiu estis elektita kvinpersona provizora estraro: hungaro István Ertl, svedo Kalle Kniivilä, slovako Stano Marček, finno Jukka Pietiläinen kaj sviso Dieter Rooke.
Dum la unua Tutmonda Kongreso de Esperantistoj-Ĵurnalistoj en Vilno en majo 2008 okazis renovigo de la estraro de TEĴA kaj la unuaj paŝoj al serioza reaktivigo de la asocio. Kiel prezidanto de la asocio estis elektita la konata litova ĵurnalisto Audrys Antanaitis. La estraron krome eniris Vytautas Šilas (ĝenerala sekretario, Litovio), Aleksandr Korĵenkov (vicprezidanto, Ruslando) kaj Mariana Evlogieva (Bulgario). El la malnova estraro restis Kalle Kniivilä kaj Dieter Rooke. La konsisto de la estraro kun Gabriela Kosiarska (Pollando) estis konfirmita samjare dum la 93-a Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo.

Fotoj pri TEĴA

Esperantistoj en rusia universitato
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando
TEĴA-kunveno en Irlando

Membra ensaluto

JUBILEOJ DE LA 1-A KVARONJARO 2013

Ni ĝojas anonci, ke en la 1-a kvaronjaro 2013 sep niaj gekolegoj el la TEĴA-rondo celebras personajn jubileojn. Ni gratulas ilin! Jen ili laŭ la naskiĝdatoj:

04-01-1963, 50-jaro de Peter HAUSER el Dreieich, Germanio;
05-01-1953, 60-jaro de Stano MARČEK el Martin, Slovakio;
21-01-1963, 50-jaro de Per Aarne FRITZON el Skärholmen, Svedio;
27-01-1983, 30-jaro de Maximiliano CATANIA el Bonaero, Argentino;
29-01-1943, 70-jaro de Tomislav RADIČ el Zagreb, Kroatio;
14-02-1948, 65-jaro de Abduraĥman JUNUSOV el Maĥaĉkala, Dagestano-Ruslando;

Gratuloj okaze de la nova jaro


Vilno, januaro 2013

Karaj gekolegoj,

Volu akcepti mian sinceran gratulon pro la veno de la jaro 2013. Ĝi aperis por ni, ĵurnalistoj, kun novaj siaj defioj, novaj ebloj kaj novaj ŝancoj. Ni eluzu tion ĉi!
La ĵuspasinta jaro 2012 manifestiĝis per la 125-a vivojaro de la internacia lingvo Esperanto, kies adeptoj ni ja estas. Sendube, multaj el vi laŭeble uzis la okazon profesie diskonigi la jubileon, informi pri ofertoj kaj aplikoj de Esperanto. Ankaŭ por nia Asocio la jaro estis bonŝanca – ni ne nur atingis la membronombron 125, sed superis ĝin!

SLOVAKA MEMBRO DE TEĴA – LA ESPERANTISTO DE LA JARO 2012

La internacia revuo “La Ondo de Esperanto” en 1998 kaj iniciatis kaj ekde tiam ĉiujare okazigas distingon kaj proklamon de la titolo La esperantisto de la jaro por persono, kiu dum la koncerna jaro plej multe kontribuis al la afero de Esperanto. Ties efektivigon prizorgas du komisionoj (kandidatiga kaj elekta), kiuj konsistas ek trideko da personoj – nunaj kaj eksaj aktivuloj de UEA, SAT, Civito, redaktoroj, sendependaj ekspertoj.

Atentu: retadreso de la ĝenerala sekretario de TEĴA ŝanĝiĝis

Ekde la 1-a de januaro 2013 retadreso de la ĝenerala sekretario de TEĴA ŝanĝiĝis.
Ĝi ne plu estos litovastelo@takas.lt, sed vilnastelo@yahoo.lt

© 2008-2012 TEĴA