PROTOKOLO DE ĜENERALA MEMBROKUNVENO

TUTMONDA ESPERANTISTA ĴURNALISTA ASOCIO
PROTOKOLO DE ĜENERALA MEMBROKUNVENO
LISBONO, aŭgusto 2018

La kunveno okazis: la 2an de aŭgusto 2018 je 13:30 en Nguyen-salono de la 103a UK de Esperanto.
Gvidanto de la kunveno – prezidanto de TEĴA Alfred Schubert.
Sekretario de la kunveno – ĝenerala sekretario de TEĴA Vytautas Šilas

E-ĴURNALISTO PRIZORGOS LITOVAN LINGVON EN PUBLIKA AREO

Audrys Antanaitis
Litova Sejmo (parlamento) asignis al konata litova ĵurnalisto Audrys ANTANAITIS, vicprezidanto de TEĴA, kaj vicprezidanto de Litova Ĵurnalista Asocio, redaktoro de patriota reteja novaĵa portalo “Alkas.lt” la prezidantan postenon en la Ŝtata Komisiono de Litova Lingvo (VLKK). La posteno estas preskaŭ samgrava kiel posteno de registara ministro. La komisiono zorgas pri prestiĝo de la litova lingvo, uzado de litova lingvo en publika medio, estas rajtigita solvi demandojn pri normigado kaj kodigo de la lingvo, traktas kaj aprobas vortarojn, konfirmas ŝanĝojn de fremdlingvajn neologismoj al litovaj ekvivalentaĵoj, prizorgas uzadon de la ŝtata litova lingvo en la landaj ŝtataj institucioj, eldonejoj, redakcioj, prezentas projektojn ligitajn kun la lingvopolitiko k.t.p. La kazo, kiam prizorgi la uzadon kaj la evoluon de nacia lingvo oni komisias al esperantisto estas, verŝajne unika en la historio de E-vivo.
La samideano A. Antanaitis en 1982 finis studojn pri litova lingvo, literaturo kaj ĵurnalistiko en Vilna Universitato, dum kelkaj jaroj direktoris en lernejo, laboris en la Instituto de Litova Lingvo kaj Literaturo. Poste, li dum longa tempo estris en la Ministerio de Kulturo kaj Klerigado la Fakon pri kontaktoj kun eksterlandaj litovoj. Ekde la jaro 2000 A. Antanaitis iĝis radioĵurnalisto kaj laboris en Televidoj kaj Radiofoniaj stacioj. Tie li gvidis konversaciajn elsendojn laŭ aktualaj temoj kulturaj, historiaj, ekonomiaj kaj politikaj. En la jaro 2004 Litova Prezidento lin honoris per la ordeno “Pro meritoj antaŭ Litovio”. En 2006 Usonaj litovoj atribuis al li titolon “Ĉampiono de Praveco” – pro longjara klerigado de la socio pri juraj demandoj. Pro la agado en konsciigo kaj respektigo de litova historio la Reĝa Unio de Litovaj Nobeloj prezentis al li la medalon “600 jaroj por Grunvalda batalo”. En 2016 Litova Sejmo “Pro socia agado por bono de la ŝtato, disvastigo de civitismo kaj demokratio” honorigis s-non A. Antanaitis per memormedalo de vekistino Gabriela Petkevičaite-Bitė “Servu al Litovio”. La ŝtataj honorigoj kaj la asigno de ministro-nivela posteno por A. Antanaitis estas pruvo, ke vera esperantisto povas (kaj devas!) esti ankaŭ vera patrioto de sia lando. Fine, Audrys Antanaitis estas esperantisto ekde 1999, estas vicprezidanto de Litova E-Asocio, partoprenis en kelkaj Universalaj kongresoj de Esperanto.

Vytautas Šilas, Ĝenerala sekretario de TEĴA

Novjara mesaĝo de la Prezidanto de TEĴA

Estimataj membroj de TEĴA,
hodiaŭ estas simbola tago de la Esperanto-movado, la 15a de decembro, la naskiĝtago de Ludoviko Zamenhof. Mi volas uzi tiun tagon por sendi al vi mian novjaran mesaĝon.

Unue mi volas informi vin pri la plej gravaj aferoj, kiuj okazis dum la jaro 2017.

1. TEĴA kreskas
Ni havas kvar novajn membrojn, du aliaj antaŭ nelonge petis informon pri aliĝo. Krome du iamaj membroj, kiuj ne aktivis, decidis denove esti aktivaj membroj kaj petis alsendon de membrokarto. Du el tiu grupo volas fariĝi dumvivaj membroj. Sume oni povas diri, ke TEĴA vere kreskas.

2. Membrokarto
Per la membrokarto vi povas montri ke vi estas membro de TEĴA. Nur se vi havas membrokarton, vi rajtas voĉdoni en la membrokunveno. Se vi ankoraŭ ne havas la karton, mendu ĝin baldaŭ. Por mendi ĝin vi devas esti akceptata membro de TEĴA, pagi 15 eŭrojn (por tri jaroj) aŭ 99 eŭrojn (por dumviva membreco) kaj sendi portretan foto de vi (200 ĝis 300 kilobajtan) al la ĝenerala sekretario aŭ al la prezidanto. Mia aktuala adreso kiel prezidanto estas la devenadreso de tiu mesaĝo.

3. Membrokunveno 2018
La membrokunveno 2018 de TEĴA okazos dum la Universala Kongreso de Esperanto (28an de julio ĝis 4an de aŭgusto 2018) en Lisbono/Portugalio. Detalajn informojn, inviton kaj tagordon vi ricevos poste. Se vi havas proponojn por la kunveno, sendu ilin al la adreso de kiu venas tiu mesaĝo.

4. Informfluo
La informfluo en nia asocio ankoraŭ estas plibonigebla. De la mesaĝoj, kiujn mi forsendas, ĉiam revenas kelkaj, ĉar la adreso ne estas atingebla, ne ekzistas ktp.
Pro tio mi petas vian aktivan kunlaboron. Sendu - unufoje dum unu jaro - mesaĝon al la estraro de TEĴA - prefere al la adreso de kiu venas tiu mesaĝo - en kiu vi informas la estraron pri la plej gravaj aferoj: ĉu ĉio estas en ordo? ĉu estas iuj problemoj? ĉu vi bezonas novan validecmarkon por la membrokarto? ĉu vi transpagis monon - kotizon, donacon - al nia konto? ĉu vi intencas ŝanĝi vian (ret)adreson? ktp ktp. Tiamaniere ni restas en kontakto.

5. Retejo tejha.org
En la retejo de TEĴA (tejha.org) troviĝas gravaj kaj aktualaj informoj. Nepre legu plurfoje dum unu jaro la novajn enhavojn de la retejo. Tio ĉefe gravas en la tri monatoj antaŭ la membrokunveno.

6. Kunlaboro inter la membroj
Dum la membrokunveno 2016 en Nitra/SK estis proponita, ke TEĴA organizu la kunlaboron inter la membroj. Pro la diverseco de la membroj, la diverseco de la leĝoj en la diversaj landoj kaj pro manko de homforto kaj mono ni ne povas organizi centran agentejon, kiu daŭre kaj sufiĉe rapide funkcias. Pro tio mi proponas la jenajn solvojn:
a. En la retejo der TEJxA: Dumvivaj membroj uzu la eblecon prezenti sin en la retejo de TEĴA. (Se vi estas ne-dumviva membro, vi povas pagi la kotizon (99 euroj) por fariĝi dumviva membro.) Aliaj membroj povas serĉi vin kaj rekte kunlabori kun vi. Por ebligi la kontakton, vi devas sendi vian retadreson al la estraro kun la permeso transdoni ĝin al la aliaj membroj.
b. Per propra retejo: Se vi havas interesajn temojn kaj serĉas kolegojn, kiuj - eble - interesiĝas pri ili, prezentu ilin en propra retejo. TEĴA povas diskonigi la adreson de la retejo rekte al la membroj - se vi volas tion. Mi mem havas similan retejon (kreitan por alia celo), kiu taŭgas kiel ekzemplo. La adreso estas "zamenhof.club", ĝi estas publike alirebla. Eble vi rigardu ĝin kaj poste kreu vian propran retejon - laŭ viaj bezonoj.

Mi dankas al ĉiuj membroj, kiuj kontribuis en iu ajn formo al nia asocio dum la preskaŭ pasinta jaro, ĉefe mi dankas al nia ĝenerala sekretario Vytautas Šilas kaj al ĉiuj estraranoj, kiuj per sia laboremo kaj laborego ebligis la administradon.

Mi deziras al vi kaj viaj familianoj profesian sukceson, sanon kaj feliĉon en la nova jaro 2018. Mi ĝojas legi mesaĝojn de vi kaj renkonti vin dum la membrokunveno en Lisbono - aŭ ie en Esperantio.


Weilheim/Germanio, la 15an de decembro 2017
Alfred Schubert
prezidanto de TEĴA

HAVU MEMBROKARTON

Karaj membroj de TEĴA,
mi jam sendis mesaĝon por kontroli la validecon de la retadresoj. Mi dankas al ĉiuj, kiuj respondis - aú ne respondis, ĉar la retadreso validas.
Nun sekvas alia grava parto de la aktualigo de la datumbazo. Bonvolu legi la alvokon de nia Ĝenerala Sekretario Vytautas Šilas (je la fino) kaj poste respondi al la sube skribitaj demandoj. Mi jam metis respondojn eblajn. Bonvolu forigi la nevalidajn respondojn kaj resendi tiun leteron al mi, Alfred Schubert, prezidanto de TEĴA.
Koran dankon pro via respondo.
Alfred Schubert
prezidanto de TEĴA

Forpasis Yamasaki Seikô

Forpasis Yamasaki Seikô, iama sekretario de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio

Yamasaki Seikô (naskiĝis la 21-an de novembro 1929, mortis la 10-an de oktobro 2017) estis universitata docento pri internacia komerco kaj angla lingvo, li laboris en la internacia komerco (1952-86) kaj poste pri trejnado de oficistoj en komerco. Direktoro (estrarano) de Japana E-Instituto, komitatano de UEA, membro de ties lingvopolitika komisiono. Akademiano, direktoro de la Akademia komisiono pri landaj lingvoinstitutoj. Estrarano de Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo kaj de Internacia Scienca Asocio Esperantista, sekretario de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio. Fakdelegito pri ekonomio. Li aŭtoris la komparan studon La artikolo, Etimologia vortaro pragmata de Esperanto kaj la popularan kurson Enkonduko en la japanan. Li ankaŭ kontribuis al kolektivaj verkoj, inter kiuj Sindikata terminaro. Li ofte artikolis pri lingvaj kaj ekonomikaj temoj kaj prelegis en UK kaj aliaj E-aranĝoj.

La Komitato de UEA elektis lin kiel honoran membron en 1999.

(fonto: komuniko 709 de UEA, la 16an de oktobro 2017)

Claude Nourmont: Nova dumviva membro de TEĴA

Claude Nourmont

Claude NOURMONT naskiĝis en Rouen (Francio). Studis filozofion kaj psikologion en la universitato de Aix-en-Provence, magistriĝis pri filozofio, poste studis arthistorion en Parizo. Instruis filozofion. Poste zorgis pri licea biblioteko en Thionville ĝis emeritiĝo. Ekde 1976 loĝas en Luksemburgio.

Novjara mesaĝo de prezidanto

Estimataj kolegoj,
unu el la plej oftaj demandoj, kiujn mi aŭdis rilate al TEĴA dum la jaro 2016 estis: „Kion faras TEĴA por Esperanto kaj la Esperanto-movado?“ Jen mia respondo: „La plej grandan kaj plej gravan parton de la laboro ne faras la asocio, sed niaj membroj.“ Ĉiuj membroj havas la eblecon verki artikolojn en Esperanto por la movadaj gezetoj kaj retinformiloj, kaj en multaj naciaj lingvoj por informi pri Esperanto.
Ekzemple: Mi dum tiu jaro verkis tri tutpaĝajn gazetartikolojn en la germana lingvo pri diversaj temoj, en kiuj estis menciita la Internacia Lingvo Esperanto. Krome mi kontribuis al artikolo pri Esperanto en Munkeno kaj mem estis la temo de gazetartikolo, kiun verkis kolegino. Temis pri „Mondcivitano, kiu parolas Esperanton“. Unu de la artikoloj kaptis la atenton de ĵurnalistino de la Bavara Radio. Ŝi faris unuhoran intervjuon kun Esperanto-parolanto, en kiu li ankaŭ menciis Esperanton.
Tion mi ne faris kiel prezidanto de TEĴA, estis parto de mia ĉiutaga laboro kiel ĵurnalisto. Kaj la aliaj membroj de TEĴA certe ankaŭ multe verkis.
Kiel prezidanto mi organizis - kun multe da helpo de la aliaj estraranoj - la membrokunvenon de la asocio en Nitra. Krome mi faris seminarion pri ĵurnalista fotoado dum Luminesk‘ en Nideggen kaj informprelegon pri TEĴA dum la Germana Esperanto-Kongreso en Munkeno.
Ankaŭ la aliaj membroj de la estaro multe aktivas. Aparte menciinda estas Dmitrij Ŝevĉenko, kiu faras la retpaĝon, kaj la afergvidanto Vytautas Šilas, kiu faras interalie la membrokartojn.
Mi ankoraŭ ne sukcesis krei reton, kiu faciligas la kunlaboron inter la membroj de TEĴA. Problemo estas ĉefe la kvanto de eblaj membroj. Ĝis nur nur kvin membroj de TEĴA informis min, ke ili volas esti membro de kunlabora reto. Pro tio mi ŝovis tiun taskon al 2017.
Mi multe dankas al la membroj de TEĴA kaj deziras al ili kaj al iliaj familioj bonan novan jaron 2017.

Alfred Schubert
prezidanto de TEĴA

PROPONO EL XX JARCENTO EFEKTIVIĜAS

La fakorgano de TEĴA „Internacia Ĵurnalisto” de la jaro 1973 (Nr 3-4, pĝ. 3) prezentis jenan proponon de Melburna kolego s-ro H. Koppel:


“Mi proponas, ke TEĴA havu belaspektan ĵurnalistan Legitimilon (membrokarton) por siaj membroj en lingvoj esperanta, angla, franca. Se orient-eŭropaj membroj eble insistus pri la rusa lingvo, bone, ni aldonu, sed tiam nur se oni aldonus la tekston en germana lingvo. Mi pensas, ke tia legitimilo donus al ni “profesian rangon” kaj mi povus imagi, ke nur pro tio tiu bele presita legitimilo povus varbi novajn membrojn”.


Membroj de TEĴA ekde la jaro 2009 ekhavis plastajn membrokartojn kun titoligo de TEĴA en ses oficialaj lingvoj de UNESKO: la angla, franca, hispana, rusa, araba, ĉina (vidu la dorsflankon de la legitimilo). La membrokartojn posedas 82 membroj de TEĴA – vere, validas nur tiuj kartoj, kies posedantoj estas pagintaj membrokotizon (nur 15 eŭroj por trijara agoperiodo). Pri tio atestas speciala holografia glumarko (atentu ĝin).


Ĉiuj membroj de TEĴA, kiuj deziras ekposedi aŭ validigi la havatajn membrokartojn devas por tio kontakti kun mi, sendi al mi sian portretan foton (ne malpli ol 0,3 Mb ampleksan) kaj sciigi pri pago de la membrokotizo. Speciale mi atentigas tiujn dumvivajn membrojn, kiuj ankorau ne posedas la kartojn – sendu al mi viajn fotojn! Mia e-adreso estas: vilnastelo@yahoo.lt


Vytautas Šilas, Ĝenerala sekretario de TEĴA, Vilno, Litovio

Forpasis Paul Gubbins

La 6-an de aŭgusto 2016, neatendite dum li dormis, forpasis Paul Gubbins en la aĝo de 66 jaroj. Li estis talentoriĉa verkisto, ĉefredaktoro de Monato, membro de la Akademio de Esperanto, kaj prezidinto de la Esperanto-Asocio de Britio.
Legu nekrologon en Libera folio

ESPERANTISTO KAJ PATRIOTO ANTANAITIS

ESPERANTISTO KAJ PATRIOTO ANTANAITIS
La 31an de marto 2016, dum la tradicia E-kunveno en Vilna Ĵurnalista hejmo dudeko da vilnaj esperantistoj gratulis vicprezidanton de TEĴA, prezidanton de E-fako en Litova Ĵurnalista Asocio kaj vicprezidanton de LEA, redaktoron de litova reteja portalo Alkas.lt samideanon Audrys ANTANAITIS pro lia honorigo per la medalo „Servu al Litovio“.
La 30an de marto en la fama Miltinis-noma drama teatro de urbo Panevėžys okazis la honoriga ceremonio de  nomumitoj por la medalo “Servu al Litovio”. La ceremonion plenumis prezidantino de Litova Sejmo (parlamento) Loreta Graužinienė kaj urbestro de Panevėžys Rytis Račkauskas. Inter nomumitoj estis ankaŭ aliaj konataj personuloj - komponisto Giedrius Kuprevičius, ĵurnalisto Mykolas Drunga, muzikologo Edmundas Gedgaudas, pastro Algirdas Dauknys.
La honorigoj per la memormedalo “Servu al Litovio” okazas “Pro socia agado por bono de la ŝtato, disvastigo de civitismo kaj demokratio”, ankaŭ “Pro socie aktualaj publikaĵoj stimulantaj naciulecon (nacian memkonscion, nacian patriotismon – ne miksu kun naziismo!). La ŝtata honorigo de A. Antanaitis estas pruvo, ke bona esperantisto povas (kaj devas!) esti ankaŭ bona patrioto de sia lando. Ni do rememoru la faman Londonan paroladon de Lazaro Zamenhof pri patriotismo en la jaro 1907, lian instigon „komunikiĝadi kun homoj de ĉiuj lingvoj kaj religioj sur principoj de reciproka frateco, egaleco kaj justeco“ kaj lian konstaton, ke „la vera patriotismo estas parto de granda tutmonda amo“.

Surfote de-live: Dainius Radzevičius (prezidanto de Litova Ĵurnalista Asocio), Loreta Graužinienė (prezidanto de Litova Parlamento) kaj la honorigito Audrys Antanaitis. La foto de A. Sartanavičius

Vytautas Šilas

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA