ANTAŬ LA MEMBROKUNVENO 2015

Karaj gekolegoj, post du monatoj, dum la jubilea UK en Lilo, verŝajne la 27-an de julio, okazos la Elekta Ĝenerala Membrokunveno de TEĴA. La ĉefa tasko de la kunveno estos elekto de nova Prezidanto kaj nova Estraro (novaj Ĝenerala sekretario, vicprezidantoj k.c.). La Statuto de TEĴA determinas la 3-jaran oficperiodon, sed ne limigas kadencofojojn. Ni, tamen, opinias nian oficon de Prezidanto kaj Ĝenerala sekretario dukadence sufiĉa. Ni proponas, ke vi jam nun pripensu viajn kandidatojn por ĉi tiuj postenoj, por la estraro ĝenerale. Estus bone, se la kandidatoj mem, aŭ iliaj kandidatigantoj anoncus tion en nia retėjo www.tejha.org.
Laŭ la Statuto la membroj devas pagi difinitan membrokotizon. La 22-an de julio 2013 membrokunveno de TE ĴA en Rejkjavika UK unuanime decidis enkonduki la membrokotizon 15 (dekkvin) eŭroj por tri jaroj (ekde 2013) kaj dumvivan membro-kotizon 99 (naŭdek naŭ) eŭroj. Bedaŭrinde, sed la kotizojn pagis nur malpli ol triono de la membraro. La pagoj ĉiam eblas: al nia UEA konto ttmj-f (kun indiko – membrokotizo), al nia banka konto en Swedbank (vidu sube), kontante en UK (dum la movada foiro, antaŭ aŭ post la Membrokunveno).
Laŭ la Statuto ĉiu membro (paginta la kotizon!) rajtas ricevi membrokarton (kiu prezentas diversajn avantaĝojn). Por ricevi la membrokarton vi devas anonci la deziron al Ĝenerala sekretario (ankaŭ sendi al li vian portretan foton ne malpli ol 200 kB grandan kun ne malpli ol 600x700 rastrumeroj, dpi). Membroj el la landoj (ekz., afrikaj) kun tre mizera vivnivelo povas esti liberigitaj de la kotizopago kaj ricevi la membrokarton senkotize.
La reorganizita TEĴA en la jaro 2008 havis 64 membrojn el 33 landoj. Nun en TEĴA estas registritaj 137 membroj el 41 landoj de 5 kontinentoj. Estas, tamen, landoj kun bona E-movado, kie ni havas eĉ ne unu membron (Israelo, Kanado, Korea Respubliko, Vjetnamio). Estas fortaj landoj en kiuj ni havas nur po 1-2 membrojn (Argentino, Aŭstralio, Britio, Bulgario, Hispanio, Japanio, Kubo). Nur unu membron ni havas Afrike (en Ganao). La eblecoj por kresko kaj vastiĝo de TEĴA estas do evidentaj.
Kaj laste. Eĉ 49 niaj membroj el 20 landoj aliĝis la UK-100. Vere, neniam ĉiuj kongresantaj membroj partoprenas en niaj membrokunveno (ho, ve!). Tial ĉiuj aliĝintoj memoru, ke post la kunsido okazos komuna fotiĝo kun nova Estraro de TEĴA. Venu almenaŭ al la fino de la kunveno por fotiĝi kune!

Audrys Antanaitis, Prezidanto de TEĴA, audrys.antanaitis@inbox.lt
Vytautas Šilas, Ĝenerala sekretario de TEĴA, vilnastelo@yahoo.lt

P.S. La datenoj de nia banka konto en Vilnius (Litovio):

1. Titolo de ricevonta organizaĵo: Tutmonda Esper- Jhurnalista Asocio
2. Identiga kodo de ricevonta organizaĵo (TEĴA): 302290854
3. Titolo de priserva banko: Swedbank AB
4. Bankokonto de ricevanto (TEĴA) : LT74 7300 0101 1337 9793
BIC: HABALT22

DUMVIVA MEMBRO EL LITOVIO

DUMVIVA MEMBRO EL LITOVIO
Aida Čižikaitė bakalaŭriĝis pri litova filologio en Vilnius universitato (Litovio) kaj juro en Moskva ŝtata industria universitato (Ruslando), magistriĝis pri litova lingvistiko en Vilnius universitato, diplomiĝis pri instruado de esperanto laŭ metodo de A. Cseh en Internacia esperanto instituto (Nederlando), studis interlingvistikon en A. Mickiewicz universitato (Pollando) kaj faris doktorajn studojn pri litova lingvistiko en Vilnius universitato. Publikigis plurajn artikolojn pri esperanto kaj interlingvistiko en diverslandaj sciencaj revuoj pri lingvistiko; estis membro de radakta kolegio de „Litova stelo“, eksterlanda raportisto de „Nova vojo“, publikigis kelkajn movadrilatajn artikolojn en aliaj E-periodaĵoj (ekz., „Balta Ondo“, „Esperanto“, „Heroldo de Esperanto“, k. a.). Dum deĵorperiodo ĉe ILEI estis estrarano pri konferencoj, scienca agado kaj interuniversitata kunlaboro, sekretario de Scienca komitato de IPR, laboris kiel sekretariino de Lit.EA, kunorganizis plurajn E-aranĝojn en Litovio kaj eksterlande.
Ŝia moto estas:
„Mi vivas, ĉar plaĉas al mi!
Ĉar ami, serĉi kaj trovi
Taŭgis hieraŭ kaj taŭgas hodiaŭ ankoraŭ...“
(Darius Rekis)

Cornelia KAISER – spertoj en internacia agosfero

ANKORAŬ UNU DUMVIVA MEMBRO
         Al TEĴA kiel dumviva membro aliĝis ĵurnalistino kaj administrantino Cornelia Kaiser [kornélia kajzer] el Vieno (Aŭstrio). Post ekzameniĝo en Londona Komerca Ĉambro ŝi plenumis UN-norman ekzamenon pri uzo de 4 naciaj lingvoj kaj eklaboris en internaciaj institucioj.  Estis UN, UNESCO, OPEC (Organizo de Petrol-eksportaj Landoj) kaj aliaj, ankaŭ en la Aŭstria Gazetaro. Ŝi plenumis ĵurnalistan laboron en Domo de Eŭropa Unio, Eŭropa Komisiono, la organizo UNESCO-Raportistoj Sen Limoj k.a.
         Nia kolegino C. Kaiser administris kaj sekretariis en kelkaj ambasadejoj kaj en Internacia Atom-Energia Agentejo. Ŝi membras en Internacia Organizo de Ĵurnalistoj ĉe UN (IOJ) kaj en Internacia Gazetara Organizo ĉe UN (IPO-UN). Nun C. Kaiser oficas en Viena Turisma Informcentro, kunorganizas konferencojn kaj simpoziojn de Eŭropa Komisiono kaj respondecas tie pri amaskomunikado.
         C. Kaiser iĝis esperantistino decembre 2013 kaj kunlaboras kun Esperanto Muzeo en Vieno.

ANTAŬKONGRESAJ RIMARKOJ

Du gravajn jubileojn markas la jaro 2015. Daŭras la 60-jaro de la ŝancodona Montevidea Rezolucio. Somere kunvenos jam la 100-a Universala Kongreso! Gratulon kaj bonvenon al ĉiuj membroj de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio!
Dum la kongresado okazos Ĝenerala membrokunveno de nia Asocio, kiu elektros novan promesodonan Estraron de la Asocio. Kelkaj dantenoj: en TEĴA nun membras 137 ĵurnalistoj el 41 landoj; la kongreson aliĝis 43 gekolegoj el 21 landoj. Kai ankoraŭ. TEĴA jam havas 8 dumvivajn membrojn!

ANKORAŬ UNU DUMVIVA EL SVEDIO

ANKORAŬ UNU DUMVIVA EL SVEDIO
Verkisto, paroĥestro kaj doktoro pri teologio Leif NORDENSTORM fariĝis dumviva membro de TEĴA! La sepa! Gratulon! Li naskiĝis (en 1960), loĝis kaj eklernis (en 1974) Esperanton en Kiruna (norda Svedio). Poste li redaktis plurajn Esperanto-gazetojn, i.a. de Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo, Kontakto (1983-1989) kaj La Espero de Sveda Esperanto-Federacio. Profesie Nordenstorm estas pastro en la Sveda eklezio (luterana) en Upsala. Li bakalaŭriĝis dufoje, unue pri la rusa lingvo kaj orienteŭropaj studoj, due pri teologio. Li verkis licencian disertaĵon pri satio en praskandinava religio kaj en 2002 doktoriĝis per la disertaĵo La misio de Oomoto en Esperanto”. L. Noredenstorm estas aŭtoro de bibliografio pri esperntlingvaj religiaj libroj. En 2005 aperis lia unua romano en Esperanto Arne, la ĉefido. Laŭ recenzistoj liaj porinfanaj rakontoj utilas ankaŭ por plenkreskuloj. En 2006 aperis lia unua romano en la sveda. La moto de doktoro Nordenstorm estas: “ankaŭ sklavoj estas homoj”.

Karaj gekolegoj esperantistoj ĵurnalistoj!

Karaj gekolegoj esperantistoj ĵurnalistoj,

Vilno, la 21-an de decembro 2014


Kio devas okazi okazos: venas la Kristnasko kaj venos la Nova Jaro 2015. Nova jaro kun novaj defioj kaj eblecoj. Ni supozas, ke la jaro 2014 estis sukcesa por vi en via plenumado de ĵurnalista rolo. Ni esperas, ke la jaro 2015 manifestiĝos eĉ per pli rimarkeblaj viaj atingoj en diskonigo de Esperanto. Ni ĝojos vidi vin en la jubilea UK-100 en Francio. Samtempe ni anoncas, ke TEĴA jam atingis 134 membrojn (el 41 landoj), inter ili 7 dumvivajn!


Estu fortaj kaj bonfartaj!


Audrys Antanaitis, Prezidanto de TEĴA, audrys.antanaitis@inbox.lt
Vytautas Šilas, Ĝenerala sekretario de TEĴA, vilnastelo@yahoo.lt

Disertacio pri historio de Esperanto-ĵurnalismo

История применения эсперанто в России: печать, радиовещание, переписка, самиздатLa 25-an de septembro 2014 Dmitrij Vlasov sukcese defendis doktoran disertacion kun la temo "Ĵurnalismo de Esperanto-movado en XX-a jarcento: tendencoj de evoluo kaj tipologiaj specialaĵoj". Ĉi jare la eldonejo Impeto eldonis lian monografion, kiu estas bezita sur lia disertacio - http://impeto.trovu.com/libroj/vlasov2. Dmitrij VLASOV naskiĝis en 1987, akiris fakajn sciojn en geologia fakultato kaj magistran rangon de ĵurnalista fakultato de Sankt-Peterburga ŝtata universitato. Dum studado li konatiĝis kun Esperanto kaj ekinteresiĝis pri ĝia praktika uzo en amaskomunikiloj. Studis historion de rusia esperantismo. En 2011 li defendis magistran disertacion pri la temo “Evoluo de Esperanto-movado kaj ĝia ĵurnalistiko sub cenzuro en Rusia imperio kaj USSR (1887–1938)”.

Letero de UEA al TEĴA

Estimata Tutmonda E-ista Ĵurnalista Asocio,

En decembro 1954, en sia Ĝenerala Konferenco en Montevideo, Unesko akceptis la faman rezolucion, per kiu ĝi agnoskis la kontribuojn de Esperanto al ĝiaj agadkampoj (edukado, scienco kaj kulturo).
UEA nun alvokas al komuna festado de la Jaro "Montevideo 60," por marki tiun signifan datrevenon kaj por elstarigi la rimarkindan progreson de la lingvo sur tiuj kampoj en la lastaj 60 jaroj. Ni antaŭvidas, ke tra la jaro okazos diversaj projektoj kaj eventoj kun aparta atento al la eduka, scienca kaj kultura valoroj de Esperanto. Temas iusence pri tutmonda kultur-festivalo kiu disvolviĝos en multaj diversaj formoj kaj lokoj.

BONVENE DUMVIVA MEMBRO – ISTVÁN ERTL

Русалка
Dumviva membro de TEĴA iĝis la konata esperantisto, E-instruisto, tradukisto kaj interpretisto, István Ertl, hungaro/franco nun loĝanta en Luksemburgio. Li studis ĉe la Budapeŝta universitato ELTE en la fakoj pri la lingvoj franca, latina kaj Esperanto. Li laboris ĉe UEA en Roterdamo, ĉe Eŭropa Reto kontraŭ Rasismo en Bruselo, kaj nuntempe kiel tradukisto ĉe la Eŭropa Revizora Kortumo en Luksemburgo. Ertl esperantistiĝis memlerne en 1977, estas redaktoro de la revuoj Opus Nigrum, Internacia Pedagogia Revuo, Kontakto kaj Esperanto kaj kunfondis la retan E-gazeton Libera Folio. Li konstante kunlaboras kun la revuo La Ondo de Esperanto.

Honorigoj de ĵurnalistoj

Per decido de la Estraro de UEA, la Premio Deguchi, "la esperantista pacpremio", de la jaro 2014 estis aljuĝita al estrarano de TEĴA s-ro Stano Marček el Slovakio pro lia longtempa agado kiel instruisto de Esperanto en multaj landoj kaj pro lia ĵurnalisma agado kiel redaktoro de multaj Esperanto-gazetoj (Esperantisto Slovaka, Esperantista Vegeterano, Heroldo de Esperanto, Esperanto). Dum la anonco pri la decido de la Estraro dum la Solena Fermo de la 99-a Universala Kongreso en Bonaero, aparte elstarigita estis la eksterordinara sukceso de lia lernolibro "Esperanto per rekta metodo", aperinta jam en 34 nacilingvaj eldonoj. Ĉar Stano Marček ne povis partopreni la kongreson en Bonaero, la premio estos transdonita al li dum alia Esperanto-renkontiĝo post la UK.

Dum la Solena Fermo de la 99-a UK en Bonaero estis anoncitaj la nomoj de ricevantoj de Diplomo pro Elstara Arta Agado. Ĝi estis atribuita al estrarano de TEĴA Dmitrij Ŝevĉenko (Rusio) pro lia fruktodona eldona agado.

Membra ensaluto

Teknika subteno, redaktado, administrado: Dmitrij Ŝevĉenko kaj Anna Striganova

© 2008-2012 TEĴA