Konferenco por junaj ĵurnalistoj

De la 9-11-a de majo 2012 EEU organizas eŭropan konferencon por junaj ĵurnalistoj kaj studentoj de ĵurnalismo kun la temo "Kia estus Eŭropo nun, se EU neniam estus fondita?" en Triesto (Italio). La konferencon kunfinancas Eŭropa Komisiono, pro tio aperas ebleco por pagi restadon en Triesto por certa nombro da studentoj de ĵurnalismo. La laborlingvoj de la konferenco estos Esperanto, la angla kaj la itala. Preferindas partopreno de ĵurnalistoj kaj aparte studentoj de ĵurnalismo kiuj almenaŭ iom konas E-on, sed tio ne estas kondiĉo.

Ni renkontiĝu en Irlando

TEĴA, kies plimulton faras eŭropanoj, kunsidas dum la eŭropaj Universalaj Kongresoj de Esperanto. Kiel estu en 2012 – la Universala okazos en Vjetnamio? Bonŝance, en 2012 sian kongreson okazigos Eŭropa Esperanto-Unio (EEU). Estos la 9-a Kongreso de EEU, kiu okazos en Galivo (Gaillimm/Galway), inter la 16-20-a de julio 2012.

Nova estraro en TEĴA

Trideko da membroj kolektiĝis en la kunveno de TEĴA en Kopenhago en lundo la 25-a de julio 2011. La kunveno akceptis la raporton de la prezidanto Audrys Antanaitis, kaj la financan raporton, kiun same prezentis la prezidanto, ĉar la ĝenerala sekretario Vytautas Šilas pro malsano ne povis ĉeesti la kunvenon.

Cirkulero al la membroj de TEĴA

Karaj gekolegoj, esperantistaj ĵurnalistoj, kiel flugas la tempo! Pasas jam la 3-jara oficperiodo de la nuna estraro de TEĴA! Venas la tempo por la retrorigardo kaj por la antaŭeniro. Estis la Roterdama UK, dum kies TEĴA-kunveno estis konfirmita la nuna konsisto de la estraro:

Prezidanto:
Audrys ANTANAITIS (Litovio)

Vicprezidanto:
Kalle KNIIVILÄ (Svedio)

Ĝenerala sekretario:
Vytautas ŠILAS (Litovio)

Estraranoj:
Mariana EVLOGIEVA (Bulgara Respubliko)
Aleksander KORĴENKOV (Rusa Federacio)

Gekolegoj, ek al Kopenhaga UK!

TEĴA, nia esperantista ĵurnalista rondo, kunigas 111 membrojn (el 38 landoj). Al la 96-a Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago jam aliĝis 38 teĵaanoj (el 25 landoj). Nia raporta-elekta membrokunveno okazos la 25-an de julio (lundan posttag-mezon). Mi atentigas ke la membroj, nepovantaj veni kongresen, povas laŭ la Statuto skribe rajtigi aliajn membrojn reprezenti ilin dum la kunveno. La tagordo enhavos raportojn de la estraranoj, elekton de novaj estraranoj, pridiskuton de onta agado, decidon pri membrokotizo, probable ankaŭ amendojn por la Statuto.

Kvin membroj partoprenis TEĴA-kunsidon

La 27an de junio – 3an de julio 2010 en la nordorienta urbo de Litovio Visaginas okazis E-aranĝo, la 46-aj Baltiaj Esperanto Tagoj. Estis anoncite, ke dum la aranĝo okazos kunveno de esperantistoj-ĵurnalistoj. TEĴA nun havas 110 membrojn en 38 landoj, tamen nur sep el ili venis al Visaginas kaj por la kunveno – nur kvin. Malgraŭ tio, la kunveno okazis.

Artikolaro pri dek gravaj Esperanto-gazetoj

En 2008 en la revuo “La Ondo de Esperanto“ aperis ĉiumonata rubriko “Nia Trezoro“. Ĉi tiu rubriko estas kleriga; ĝi celas doni al tiuj, kiuj jam senprobleme legas en Esperanto, la eblon konatiĝi kun la historio kaj kulturo de Esperanto. Dum la unua jaro en “Nia Trezoro” estis prezentitaj dek libroj, kiuj grave influis la evoluon de Esperanto lingve, socie kaj kulture. En 2009 tra la tuta jaro en ĉi tiu rubriko oni povis legi tekstojn pri dek gravaj Esperanto-gazetoj.

Kondolencoj de TEĴA

Karaj polaj geamikoj,

Tutmonda Esperantista Ĵurnalista asocio estas ŝokita pri la tragika pereo de Pola Prezidento kaj la teamo, fluginta por honorigi viktimojn de bolŝevika amasekzekutego en Katino. Ni kondolencas ĉiujn polojn kaj precipe proksimulojn de la pereintoj. Fortecon al vi ĉiuj!

Prezidanto de TEĴA Audrys Antanaitis,
redaktoro de "Litova Stelo" Vytautas Šilas

Tagĵurnalo vendita kontraŭ unu pundo

La konata brita tagĵurnalo “The Independent” estas ĵus vendita kontraŭ unu pundo sterlinga al la Ruslanda entreprenisto Aleksandr Lebedev.

“The Independent” estis fondita en 1986 kiel iom maldekstrema ĵurnalo, kaj jam en 1989 ĝi atingis la eldonkvanton 400 mil ekzempleroj. Sed poste la gazeto frontis financajn problemojn; ĝia eldonkvanto falis al cent mil ekzempleroj, kaj ĝi donas al la eldonanto “Independent News & Media” (INM) jaran malprofiton je ĉi 10 milionoj da pundoj. INM vendis sian gazeton al Lebedev kun la kondiĉo, ke li dum kvin jaroj investu al “La Sendependa” grandan sumon por modernigi kaj konkurenckapabligi ĝin.

“The Independent” estas la dua brita periodaĵo de Lebedev. En januaro 2009 li iĝis posedanto (kontraŭ la sama sumo ₤1) de la Londona “Evening Standard”, kiun li faris senpaga gazeto. Kune kun “La Sendependa” li akiris ankaŭ ties dimanĉan suplementon “Independent on Sunday”.

Aleksandr Lebedev naskiĝis 16an de decembro 1959 (la sekvan tagon post la centjariĝo de Zamenhof) en Moskvo. Post la dimplomiĝo en la Moskva Ŝtata Instituto de Internaciaj Rilatoj (tie en 1976 diplomiĝis Irina Bokova, la nuna ĝenerala direktoro de Unesko) en 1882, li laboris en la Instituto de la ekonomiko de la monda socialisma landaro, en Sovetunia ministerio pri eksteraj aferoj kaj en la eksterlanda departemento de KGB. Laborante en la Sovetunia ambasado en Londono (1987–1992) Lebedev konatiĝis kun la estonta financisto Andrej Kostin, kun kiu li en 1993 kunfondis Ruslanda Invest-Financan Kompanion. En 1995 Lebedev aĉetis la Nacian Rezervan Bankon, kiu havis komision de Gazprom por prizorgo de la ŝuldoj de Ukrainio. Dum 2003–2007 Lebedev estis ano de la Ruslanda parlamento, sed poste li draste kritikis la ŝtaton kaj la registaron, interalie, pro la nuligo de la guberniestra elektado. Nun li estas prezidanto de la direktoraro de la Nacia Rezerva Korporacio.

Kvankam pro la financa krizo la bonhavo de Lebedev falis de 3 miliardoj da dolaroj al “nur” $600 mln, li ankoraŭ restas en la 63a loko en la Ruslanda riĉul-listo de “Forbes”, ĉe kies pinto estas financisto Miĥail Proĥorov ($9,5 mlrd), investisto kaj eksguberniestro Roman Abramoviĉ ($8,5 mlrd), prezidanto de la naftokompanio “Lukoil” Vagit Alekperov ($7,8 mlrd) kaj prezidanto de la financa kompanio “Alfa” Miĥail Fridman ($6,3 mlrd).

Por sukcesigi “The Independent”, Lebedev planas dungi novan gazet-direktoron. Inter la kandidatoj de la eksoficiro de KGB estas, interalie, eksprezidanto de BBC Greg Dyke kaj populara ĵurnalisto Jeremy Paxman.

AlKo

Kunveno de TEĴA-anoj dum la kongreso BET-46

Ĵurnalistoj esperantistoj, kaptu la okazon kunveni kaj kongresi la 26-an de junio - la 4-an de julio, 2010 en Litovio, dum la tradiciaj 46-ajnBaltiaj Esperanto-Tagoj ( BET-46 )

Pro tio, ke ĉi-jare nemultaj membroj de TEĴA - Tutmonda esperantista-ĵurnalista asocio - veturos al la ĉefurbo de Kubo Havano por partopreni la 95-an Universalan Kongreson de Esperanto, neformala jarkunveno de TEĴA okazos dum la 46-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en urbo Visaginas situanta en nordorienta parto de Litovio - geografia centro de Europo. Oni planas labori dum du tagoj po du horojn. Krom pridiskuto de internaj aferoj de TEĴA estas antaŭvidata ĵurnalista seminario kun kelkaj altnivelaj fakaj prelegoj, eventuale kun traduko de/al litova lingvo. Ĉiu partoprenonto havos eblecon eldiri sian pozicion pri diversaj aspektoj de agado de TEĴA. Se necesos, eblos aranĝi ankaŭ pliajn renkontiĝojn en neformala medio. Antaŭvide la kunvenoj okazos la 27-an kaj 28-an de junio.

BET-46 okazos en nordorienta litovia urbo VISAGINAS (150 km norden de Vilno). Ĝi funkcios surbaze de bonege kaj moderne ekipita Profesia studcentro pri teknologioj kaj entreprenado de la urbo VISAGINAS. Loĝado de kongresanoj - en studentaj komunloĝejoj de tiu Studcentro (nur 6 € diurne) kaj laŭdezire - en urbaj hoteloj. Estos aranĝita organizita komuna manĝado (maten-manĝo, tagmanĝo, vespermanĝo – kontraŭ 7,5€ ) en studenta manĝejo.

Pli detalaj kaj pli ampleksaj informoj pri BET-46 (kotizoj, prezoj, aliaj kondiĉoj k.s.) troveblas en la retpaĝo de LitEA.

Organizantopjn de la kongreso vi povas kontakti retpoŝte: pjegorovas@takas.lt irenaa@takas.lt

Prezidanto de TEĴA
Audrys Antanaitis, audrys@ziniur.lt

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA