PROTOKOLO DE ĜENERALA MEMBROKUNVENO

TUTMONDA ESPERANTISTA ĴURNALISTA ASOCIO
PROTOKOLO DE ĜENERALA MEMBROKUNVENO
LISBONO, aŭgusto 2018

La kunveno okazis: la 2an de aŭgusto 2018 je 13:30 en Nguyen-salono de la 103a UK de Esperanto.
Gvidanto de la kunveno – prezidanto de TEĴA Alfred Schubert.
Sekretario de la kunveno – ĝenerala sekretario de TEĴA Vytautas Šilas

PARTOPRENANTOJ:

Membroj de TEĴA: Johan Derks (Serbujo), Alfred Heiligenbrunner (Aŭstrio), Monique Juy (Francio), Claude Labetaa (Francio), Julia Noe (Germanio), Vida Kulikauskiene (Litovio), Dieter Rooke (Svislando), Gisela Schröder (Germanio), Alfred Schubert (Germanio), Dmitrij Ŝevĉenko (Ruslando), Vytautas Šilas (Litovio), Gilles Walez (Francio), Margarita Želve (Latvio). Entute partoprenis 13 membroj el 8 landoj. Du membroj de TEĴA – Andrys Antanaitis kaj Taesok Choe (ambaŭ el Litovio), ne povintaj ĉeesti la kunvenon, transdonis komisie siajn voĉojn al V.Šilas. La kvorumo por akcepti decidojn estas sufiĉa.
Grava rimarko: laŭ la decido de la membrokunveno okazinta dum la UK-97 en Reykjavik (Islando), la membrokunvenoj estas decidopovaj se en ili partoprenas minimume 10 esperantistaj ĵurnalistoj el minimume 5 landoj kaj almenaŭ unu el ili estas membro de TEĴA estraro.

Gastoj de la kunveno, kongresanoj: Ladislau Afonso (Brazilo), Jorgos Comte (Francio), Klaus Dieckmann (Germanio), Giuseppe Grattapaglia (Brazilio), Ursula Grattapaglia (Brazilio), Ohrui Yoshihiro (Japanio), François Lo Jacomo (Francio), Jurij Karcev (Ruslando), Peter Künel (Germanio), Ursula Niesert (Germanio), Andry Pepperdine (Britio), João Otavio Veiga Rodrigues (Brazilo), Tatjana Šilienė (Litovio), Yvette Veslin (Francio), Jean-Jacques Wintraecken (Nederlando). Mezkunvene la ejon eniris ankoraŭ du kongresaj gastoj, kiuj ne estis registritaj. Entute gaste la kunvenon partoprenis 17 kongresanoj el 8 landoj.
Totale la ĝeneralan membrokunvenon ĉeestis 29 personoj.
I. TAGORDO:

1. Raporto de la prezidanto;
2. Kompletigoj de la ĝenerala sekreario;
3. Financaj aferoj;
4. Elekto de novkadenca estraro;
5. Venontaj membrokunvenoj;
6. Proponoj, demandoj, diskutoj.

II. LA KUNVENO AŬSKULTIS KAJ TRAKTIS:

1. Prezidanto de TEĴA A.Schubert atentigis, ke la Universalan Kongreson aliĝis eĉ 34 membroj de TEĴA el 22 landoj, sed la kunvenon venis nur 13 el ili (nur kelkaj ne venis pro seriozaj kaüzoj – samtempaj devigaj aranĝoj). Entute, estas problemoj pri komunikado kun la membraro: al ĝi estas dissenditaj kelkaj e-rondleteroj pri neceso pagadi membrokotizo ktp. kun la peto konfirmi la ricevon, sed reeĥis ne ĉiuj. Li atentigis, ke la voĉdonrajton havas nur tiuj membroj, kiuj estas kvittaj pri la membrokotizo (al tiuj ĉeestantaj por la voĉdonado estas disdonitaj glubildoj kun la emblemo de TEĴA). La membrokotizoj venas al konto de TEĴA ĉe UEA, al la litova banka konto, al la kaso. La mono estas uzata ĉefe por pagi kunlaboran kotizon kun UEA, por luo de kunvenejoj, por produktado kaj dissendado de la membrokartoj.
2. Ĝenerala sekretario V.Ŝilas informis, ke ekzistas entute148 aliĝoj el 42 landoj, sed nur 51 aliĝintoj estas iam pagintaj la membrokotizon (la trijara 15 €, la dumviva 99 €). Jen el Pollando aliĝis 16 personoj, sed la kotizon pagis (kaj estas plenrajtaj membroj) nur 2. Respektive, el Germanio estas 16/4, sed el Litovio ĉiuj 11 aliĝintoj estas kvitaj. V.Ŝilas respondecas pri produktado kaj dissendado de la membrokartoj, kiuj oficiale atestas membrecon en TEĴA kaj prezentas diversajn ĵurnalistajn favorojn.
3. La prezidanto A.Schubert proponis fermi la litovan bankan konton kaj por financaj operacioj ĉefuzi la konton ĉe UEA ttmj-f.
4. La prezidanto A.Schubert sciigis, ke novaj kandidatiĝoj por la novkadenca estraro de TEĴA forestas kaj proponis reelekti membrojn el la finkadenca estraro (nominte tiujn). Pliajn proponojn pri kandidatoj la membrokunveno ne havis.
5. La prezidanto A.Schubert proponis, ke sekvaj ĝeneralaj membrokunvenoj de TEĴA okazu en la kadro de Universalaj kongresoj de Esperanto.
6. Demandoj kaj proponoj de la ĉeestantoj:
– Estrarano de TEĴA D.Ŝevĉenko, respondeca pri la retejo de TEĴA www.tejha.org, invitis uzi la retejon ne nur por informiĝi pri aktualaĵoj kaj aliĝado, sed ankaŭ por starigo de kontaktoj kun la estraranoj.
– Estrarano de TEĴA D.Rooke proponis, ke la prezidanto de TEĴA klopodu membrigi redaktorojn de E-gazetaro, televido kaj radiostacioj.
– Membro de TEĴA G. Schröder bedaŭris pri ĝustatempa nericevo de valida glumarko por la membrokarto.
– Kunvengasto A.Pepperdine proponis, ke TEĴA utiligu administrajn eblojn de UEA.
– Kunvengasto U.Grattapaglia interesiĝis kiel TEĴA kunlaboras kun profesiaj ĵurnalistoj kaj iliaj organizaĵoj (al ŝi respondis A.Schubert).
– Membro de TEĴA M.Juy demandis, kion krom kolektado de membrokotizo plenumas TEĴA.
– Kunvengasto Y.Veslin scivolis pri planoj de TEĴA.

III. DECIDOJ:

1. Komisii al eksprezidanto kaj estrarano de TEĴA Audrys Antanaitis fermi la litovan bankan konton de TEĴA ĉe Swedbank kaj esplori la eblon oficialigi la adreson de TEĴA ĉe Litova Ĵurnalista Hejmo.
2. La prezidanto de TEĴA por la sekva trijara oficperiodo estu Alfred Schubert (Germanio).
3. La estraro de TEĴA por la sekva trijara oficperiodo estu en konsisto: Audrys Antanaitis (Litovio), Alfred Schubert (Germanio), Dieter Rooke (Svislando), Dmitrij Ŝevĉenko (Ruslando), Vytautas Šilas (Litovio) kaj Margarita Želve (Latvio).
4. La sepan laŭstatutan membron de la estraro trovu kaj kooptu la nova estraro mem.
5. Estontaj ĝeneralaj membrokunvenoj de TEĴA okazadu dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto. Laboraj membrokunvenoj responde al la decido de Reykjavika membrokunveno (2013) povas okazi kie ajn.

Prezidanto de la kunveno A. Schubert

Sekretario de la kunveno V. Šilas

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA